Ważne informacje o naszych produktach

  • Wybór i użycie Produktu: Wiele czynników będących poza kontrolą 3M i wyłącznie w obrębie wiedzy i kontroli użytkownika może wpływać na użycie i działanie produktu 3M w określonej aplikacji. W związku z powyższym, klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłową ocenę (w tym, ale nie tylko, przydatność określonej aplikacji do zamierzonego celu), wybór i użycie produktów 3M. Produkty z zakresu ochrony życia i zdrowia (bezpieczeństwa) należy zawsze wybierać i używać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, po przeprowadzeniu właściwej oceny zagrożeń. Niewłaściwa ocena, wybranie i użycie produktu 3M może spowodować obrażenia, choroby, śmierć lub szkody w mieniu.

    Gwarancja, jej ograniczenia i Zastrzeżenie: O ile inne zasady gwarancji nie zostały wskazane na opakowaniu produktu 3M lub w innej dokumentacji dotyczącej produktu (w którym to przypadku te inne zasady gwarancji będą miały zastosowanie), 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M jest zgodny ze specyfikacją odnoszącą się do danego produktu 3M obowiązującą w dacie dostarczenia danego produktu 3M. 3M NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU ZAWARCIA UMOWY, OCLENIA LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków określonych w niniejszej gwarancji, 3M, wg swojego wyboru, wymieni produkt 3M lub zwróci wartość ceny zakupu produktu 3M. Roszczenia gwarancyjne muszą być zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od daty wysyłki produktu przez 3M.

    Ograniczenie odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z gwarancji wskazanej powyżej i w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym przypadkowe, pośrednie lub następcze w związku z wyborem lub użyciem produktu 3M, w tym w szczególności utracone korzyści, bez względu na podstawę prawną, w tym rękojmię, gwarancję, umowę lub przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę.

    Zastrzeżenie: Produkty 3M do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych są przeznaczone, oznakowane i pakowane w celu sprzedaży przeszkolonym klientom przemysłowym i profesjonalnym do użytku w miejscu pracy. O ile nie wskazano inaczej na opakowaniu produktu lub w dokumentacji produktu, produkty te nie są przeznaczone, oznakowane ani pakowane do sprzedaży lub użytku przez konsumentów (np. do użytku domowego, osobistego, w szkole podstawowej lub średniej, rekreacyjnego/sportowego lub do innych zastosowań nie wskazanych na opakowaniu produktu lub w dokumentacji produktu) i muszą być wybierane i stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa i higieny pracy (np, U.S. OSHA, ANSI), jak również zgodnie z literaturą dotyczącą produktu, instrukcjami obsługi, ostrzeżeniami i innymi ograniczeniami, a użytkownik musi podjąć wszelkie działania wymagane i związane z wycofaniem produktu z rynku lub w innych powiadomieniach dotyczących stosowania produktu. Niewłaściwa ocena, wybranie i użycie produktu 3M może spowodować obrażenia, choroby, śmierć lub szkody w mieniu. Aby uzyskać pomoc w wyborze i stosowaniu produktu, należy skonsultować się z lokalnym specjalistą ds. bezpieczeństwa, specjalistą BHP lub innym ekspertem w tej dziedzinie.  Dodatkowe informacje o produktach można znaleźć na stronie www.3M.pl