Ochronnik słuchu 3M

Chroń swoich pracowników przed szkodliwym hałasem

Ochronniki słuchu są istotnym elementem prawie wszystkich programów ochrony słuchu w miejscu pracy. 3M może wspierać wiedzą i produktami niezbędnymi do ochrony zdrowia pracowników.

Jak chronimy pracowników, którzy pracują w szkodliwym hałasie?

 • Urządzenia 3M do ochrony słuchu

  Ochronniki słuchu pomagają obniżyć idywidualne narażenie pracowników na hałas, blokując część dźwięków docierających do ich uszu. Są najskuteczniejsze, gdy występują w połączeniu z innymi metodami obniżania narażenia na niebezpieczny hałas, takimi jak polityka „kupuj ciche” czy metody techniczne. W zintegrowanycm programie ochrony słuchu lepiej jest eliminować lub redukować zagrożenia niż zmieniać sposób, w jaki ludzie pracują, lub wymagać od pracowników noszenia środków ochrony osobistej (ŚOI).

  Kiedy ograniczanie niebezpiecznego hałasu nie jest możliwe u źródła lub metodami technicznymi, ochronniki słuchu stają się ważną możliwością. Oferuj pracownikom różnorodne urządzenia ochrony słuchu, które zapewniają wybór pod względem komfortu, łatwości użytkowania, komunikacji i redukcji hałasu (tłumienia). Pamiętaj, aby równoważyć potrzebę redukcji hałasu z potrzebami indywidualnych pracowników i środowiska pracy. Może to oznaczać konieczność stosowania kilku rodzajów ochronników słuchu. Rozważ oferowanie urządzeń do ochrony słuchu zaprojektowanych tak, aby pomóc pracownikom słyszeć ważne dźwięki używane w komunikacji lub sygnalizowaniu niebezpiecznych sytuacji w pracy.

  A przede wszystkim edukuj pracowników w zakresie działania ochronników słuchu i ich prawidłowego użytkowania. Postawy i zachowania pracowników są równie ważne, jak konstrukcja użytkowanych ochronników słuchu pomagających chronić słuch.

Główne wnioski

  • Ochrona słuchu jest konieczna, gdy hałasu nie można ograniczyć do bezpiecznego poziomu.
  • Czynniki ludzkie, takie jak postawa, umiejętności i dopasowanie, są równie ważne dla ogólnego sukcesu, jak i same ochronniki słuchu.
  • Zaproponuj kilka rodzajów ochronników słuchu do wyboru oraz zapewnij skuteczne szkolenie, aby wzbudzić pozytywne nastawienie u pracowników i zapewnić właściwe korzystanie z ochronników słuchu.
  • Zastanów się, w jaki sposób ochronniki słuchu wpływają na bezpieczeństwo, komunikację i słyszalność dźwięków.
  • Tłumienność
  • Wkładki przeciwhałasowe na pałąku
  • Obniżenie wartości znamionowych
  • Podwójna ochrona
  • Nauszniki
  • Wkładki przeciwhałasowe
  • System Obliczania Tłumienności
  • Hałas impulsowy
  • Ochronniki słuchu zależne od poziomu
  • Uproszczona redukcja hałasów
  • Osobista ocena tłumienności
  • Ochrona narażenia
  • Obraz sytuacji
  • Standardowe przesunięcie progu
  • Średnia ważona w przeliczeniu
  • Czas stosowania

Najważniejsze zalety umożliwienia pracownikom samodzielnego wybierania ochronników słuchu

 • Wybór urządzeń do ochrony słuchu przez pracowników
  • Ludzie lubią mieć możliwość wyboru. Pracownicy mogą być bardziej zadowoleni i zmotywowani do pracy, gdy pod uwagę są brane ich osobiste preferencje.
  • Pracownicy będą bardziej skłonni nosić ochronniki słuchu, jeżeli sami mogą wybrać takie, które ich zdaniem lepiej pasują do wykonywanej pracy.
  • Wybór najwygodniejszych HPD spośród kilku dostępnych opcji zwiększa prawdopodobieństwo, że pracownicy będą je nosić prawidłowo.

Pierwsze kroki z ochroną słuchu

 • Przeprowadzenie oceny zagrożenia hałasem jest konieczne, aby ocenić narażenie pracownika na hałas. Bez dokładnych informacji o narażeniu na hałas, pracodawcy mogą być bardziej narażeni na wybór środków ochrony słuchu ze zbyt dużą lub zbyt małą redukcją hałasu.


  Zmierz

 • Dyrektywa 2003/10 / EC wymaga udostępnienia pracownikom odpowiednich ochronników słuchu, gdy dzienny poziom hałasu osiąga 80 dB (A), natomiast gdy poziom hałasu osiągnie 85 dB (A) są oni zmuszeni do założenia ochronników słuchu. Nigdy pracownik nie powinien być narażony na wartość graniczną wynoszącą 87 dB (A). Ochronniki słuchu są wyraźnie po to aby pomóc w osiągnięciu dopuszczalnej wartości. Do chronionego narażenie brany pod uwagę jest szacowany średnio ważony czas przebywania pracownika w hałasie, podczas uwzględnienia ochronników słuchu. Europejski poradnik EN 458: 2016 sugeruje, że odpowiedni jest ochronnik słuchu, który zapewnia skuteczny poziom dźwięku przy uchu (L'p, A, eq) w zakresie od 70 dB do 80 dB.

 • Biorąc pod uwagę duży wybór opcji ochrony słuchu, pracodawcy nie powinni mieć trudności z wyborem ochronników słuchu z kilku kategorii, które zapewniają odpowiednią redukcję hałasu. Ponieważ rozmiary kanałów ucha znacznie się różnią między grupami pracowników, pamiętaj o uwzględnieniu kilku rozmiarów i rodzajów wkładek do uszu. Hałas i wykonywane prace zazwyczaj się różnią, pomocne może być zastosowanie innych opcji, takich jak nauszniki, wkładki przeciwhałasowe oraz zależne od poziomu ochronników słuchu, które mają umożliwić pracownikom słyszenie ważnych dźwięków.

 • Niezwykle ważne jest szkolenie i kształcenie pracowników, ponieważ efektywne stosowanie ochrony słuchu wiąże się z umiejętnościami i motywacją ich użytkownika. Szkolenie powinno zawierać informacje na temat względnych korzyści różnych stylów ochronników słuchu, sposobu ich wyboru, właściwego użytkowania, dbałości oraz tego, kiedy należy je wymienić. Aby zwiększyć efektywność szkolenia, należy uwzględnić interaktywne metody uczenia się, dostosować zawartość do konkretnego obiektu i odkryć, co może zmotywować pracowników do docenienia ich słuchu na tyle, aby konsekwentnie używać ochrony słuchu. Za pomocą znaków i plakatów w hałaśliwym otoczeniu, przypominaj pracownikom, kiedy, gdzie i jak nosić ochronniki słuchu.

 • Każdy ochronniki słuchu ma zestaw wartości tłumienia uzyskanych z oficjalnych testów zgodnie z odpowiednią z normą europejską. Wartości tłumienia są przedstawiane na trzy różne sposoby; uproszczone redukowanie hałasu, wysokie, średnie i niskie, oraz pasma oktaw. Te wartości tłumienia są pozyskiwane w warunkach laboratoryjnych z bardzo sprawnego panelu testowego. Jednak w miejscu pracy redukcja hałasu uzyskana przez poszczególnego użytkownika może być czasami znacznie niższa. Jeśli laboratorium wygenerowało dane które wymagają arbitralnego współczynnika korygującego (obniżania wartości), należy przestrzegać przepisów krajowych w celu uzyskania dalszych porad.

  Firma 3M zdecydowanie zaleca dopasowywanie ochronników słuchu jako najlepszą metodę sprawdzenia, czy każdy pracownik otrzymuje właściwy poziom ochrony. Za pomocą systemu 3M ™ E-A-Rfit ™ Dual Ear Validation, możesz szybko zmierzyć i udokumentować osobistą ocenę tłumienia dla każdego ucha. Dzięki tym informacjom możesz łatwo wskazać pracowników, którzy potrzebują dodatkowego szkolenia lub powinni nosić inny rozmiar lub rodzaj ochronników słuchu.


Co jest wymagane?

Europejski dokument wytycznych EN 458:2016 wyjaśnia pozytywny wpływ indywidualnych testów dopasowania na polepszenie działania ochronników słuchu w terenie. 3M zdecydowanie zaleca testy dopasowania ochronników słuchu jako metodę wyznaczenia indywidualnego wskaźnika redukcji hałasu uzyskanego przez poszczególnych pracowników.

 • Zapewnij ochronniki słuchu i szkolenia w zakresie ich stosowania

  Pracodawcy muszą dostarczyć „różnorodne, odpowiednie ochronniki słuchu” wszystkim pracownikom, którzy są narażeni na hałas przy dolnej wartości działania wynoszącej 80 dB(A) i przy górnej wartości działania wynoszącej 85 dB(A), tak aby zapewnić im skuteczną ochronę słuchu. Urządzenia do ochrony słuchu muszą być dostarczane pracownikom bezpłatnie i wymieniane w razie potrzeby.

  Pracodawcy muszą zapewnić pracownikom szkolenie w zakresie użytkowania i pielęgnacji ochronników słuchu. Muszą również zapewnić odpowiednie pierwsze dopasowanie ochronników i nadzorować ich prawidłowe stosowanie (europejska dyrektywa o używaniu środków ochrony osobistej 89/656/EWG).

 • Upewnij się, że ochronniki słuchu są używane

  Pracodawcy muszą mieć pewność, że ochronniki słuchu są noszone przez pracowników zaliczających się do którejkolwiek z poniższych kategorii:
   

  • Na pracownika oddziałuje górna wartość działania LEX,8h = 85 dB(A) i ciśnienie szczytowe 140 Pa.
  • Na pracownika oddziałuje wartość graniczna LEX, 8h = 87 dB (A) i ciśnienie szczytowe 200 Pa.
  • Dzienne narażenie pracownika na hałas wynosi 85 dB(A) lub więcej, pracownik nie otrzymał wykresu wzorcowego badania słuchu zwanego audiogramem oraz minęło ponad 6 miesięcy od pierwszego narażenia pracownika na hałas równy lub większy niż górna wartość działania.
  • Dzienne narażenie pracownika na hałas wynosi 85 dB(A) lub więcej oraz doświadczył on standardowego przesunięcia progu (STS).
 • Oceń skuteczność tłumienia przez urządzenie do ochrony słuchu

  Pracodawca musi ocenić skuteczność tłumienia przez HPD w specyficznym środowisku akustycznym, gdzie jest stosowany ochronnik, w celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przez urządzenie z należytym uwzględnieniem kwestii nadmiernej ochrony, która może wpływać na słyszalność ważnych sygnałów i dźwięków alarmowych, takich jak alarmy przeciwpożarowe, poruszające się pojazdy itp.

  Idealny skuteczny poziom dźwięku pod ochronnikami słuchu powinien wynosić od 75 do 70 dB(A).

  Adekwatność tłumienia przez ochronnik słuchu musi zostać ponownie oceniona za każdym razem, gdy narażenie pracownika na hałas wzrośnie do poziomu, w którym HPD może nie zapewniać wystarczającej ochrony. W razie potrzeby pracodawca musi zapewnić skuteczniejszą ochronę. W każdych okolicznościach wartość graniczna nie może zostać przekroczona w żadnym momencie, a zejście do jej poziomu można uzyskać przez noszenie odpowiednich ochronników słuchu.


Podstawy redukcji hałasu

Skuteczność urządzeń do ochrony słuchu jest bezpośrednio związana z tym, jak dobrze odizolowują one dźwięk w otoczeniu. Nazywa się to uszczelnieniem akustycznym. Bez skutecznego uszczelnienia akustycznego nadmiar dźwięku przedostaje się do kanału słuchowego.

Niektóre dźwięki są trudniejsze do zablokowania niż inne. Na przykład dźwięki o niskiej częstotliwości (basy w skali muzycznej) są trudniejsze do wytłumienia niż dźwięki o wysokiej częstotliwości (soprany w skali muzycznej). Aby uzyskać dobre tłumienie dźwięków o niskiej i wysokiej częstotliwości, ochronniki słuchu muszą całkowicie szczelnie przylegać do uszu lub dookoła uszu. Kiedy dochodzi do nieszczelności, może się przedostać dźwięk o niskiej częstotliwości, powodując spadek ogólnej redukcji hałasu. Sugestie dotyczące optymalizacji redukcji hałasu w ochronnikach słuchu:
 

 • Wybierz odpowiedni rozmiar ochronników słuchu
 • Włóż wkładki przeciwhałasowe głębiej do uszu
 • Wyeliminuj lub zminimalizuj wszystko, co przeszkadza w szczelnym założeniu nauszników po bokach głowy
 • Często sprawdzaj ochronniki słuchu, aby mieć pewność, że nie są luźne ani nie wysuwają się z uszu
 • Wybór ochronników słuchu 3M
  Wybór ochronników słuchu

  Wybór środków ochrony słuchów dla pracowników sprowadza się do znalezienia właściwej równowagi między komfortem, łatwością użytkowania, tłumieniem i świadomością sytuacyjną.

 • Użytkowanie i pielęgnacja ochronników słuchu 3M
  Użytkowanie i pielęgnacja ochronników słuchu

  Skuteczność ochronnika słuchu zależy nie tylko od stopnia tłumienia, w tym mierzonego metodami uproszczonej redukcji hałasu (SNR), tłumienia hałasu wysoko-, średnio- i niskoczęstotliwościowego (HML) i pasma oktawowego, ale także od tego, jak dobrze pasuje, jak jest użytkowany i w jakim znajduje się stanie.


Co warto zrobić dodatkowo?

 • System weryfikacyjny 3M E-A-Rfit Dual Ear

  Testowanie dopasowania ochronników słuchu

  Testy dopasowania ochronników słuchu są uznawane za sposób polepszenia działania urządzenia do ochrony słuchu zgodnie z europejskim dokumentem wytycznych EN 458:2016. Chociaż nie jest to formalny obowiązek, testy mają szereg zalet i pomagają pracodawcom spełnić wymagania w zakresie właściwego początkowego dopasowania oraz nadzorowania prawidłowego stosowania wszystkich ochronników słuchu.

  Badania wskazują, że wielu użytkowników uzyskuje mniejszą redukcję hałasu niż wynika to z informacji zawartej na opakowaniu, co jest spowodowane różnicami w dopasowaniu, umiejętnościach dopasowywania i determinacji użytkowników. Ze względu na tę zmienność 3M zdecydowanie zaleca przeprowadzenie testów dopasowania w celu weryfikacji tłumienia uzyskiwanego przez każdego pracownika.

  Systemy testujące dopasowanie, takie jak system weryfikacyjny 3M™ E-A-Rfit™ DualEar™, są nazywane systemami szacowania tłumienia pola (FAES). Pomiarem uzyskanym podczas testu szacowania tłumienia pola jest indywidualna ocena tłumienia (PAR). Indywidualna ocena tłumienia ukazuję chwilową migawkę stopnia, w jakim ochronnik słuchu łagodzi dźwięk docierający do konkretnego pracownika. Chociaż dopasowanie ochronnika słuchu może się zmienić z dnia na dzień, testowanie dopasowania pomaga sprawdzić, czy każdy pracownik jest w stanie prawidłowo założyć ochronnik słuchu i uzyskać odpowiednie tłumienie, a ochronnik słuchu jest dobrany odpowiednio do rozmiaru i kształtu kanału słuchowego lub głowy. Więcej informacji o systemie 3M™ E-A-Rfit™
  znajdziesz uzyskać tutaj. Możesz również skontaktować się z lokalnym przedstawicielem 3M i poprosić o dodatkowe informacje lub
  umówić demonstrację.

  Oto kilka najważniejszych zalet testowania dopasowania urządzeń do ochrony słuchu:
   

  1. Wskazanie zagrożonych pracowników, którzy prawdopodobnie nie uzyskują odpowiedniego tłumienia
  2. Szkolenie i motywowanie pracowników
  3. Ustalanie odpowiedniego rozmiaru i modelu urządzenia do ochrony słuchu dla każdego pracownika
  4. Udokumentowanie, że każdy pracownik ma zapewnione właściwe tłumienie

Czy rozważałeś?

  • Opracowanie systemu śledzenia w celu wymiany nauszników i poduszek
  • Wywieszenie plakatów lub przypomnień, kiedy należy wymienić ochronniki słuchu
  • Posiadanie zapasu nauszników dla osób, które nie mogą nosić wkładek przeciwhałasowych lub wolą ich nie nosić z jakiegoś powodu
  • Dostarczanie pracownikom listy innych modeli lub typów zaaprobowanych urządzeń do ochrony słuchu, gdy preferowany model jest niedostępny
  • Zwiększenie dostępności urządzeń HPD w zakładzie
  • Umieszczanie oznakowania w obszarach, gdzie jest obowiązkowe podwójne zabezpieczenie słuchu
  • Umieszczenie oznakowania w obszarach, gdzie ochrona słuchu jest obowiązkowa, niezależnie od czasu narażenia
  • Edukowanie pracowników o ochronnikach słuchu oraz udostępnianie im środków ochrony słuchu do noszenia w hałaśliwym otoczeniu poza pracą
  • Przeprowadzenie testów dopasowania w ramach procedur po stwierdzeniu standardowego przesunięcia progu w celu ustalenia, czy pracownik pozostaje chroniony
  • Umieszczanie pojemników na odpady przy wejściach i wyjściach, aby zapobiec wrzucaniu zużytych wkładek przeciwhałasowych na podłogę
  • Nakazywanie pracownikom przynoszenia urządzeń do ochrony słuchu do corocznej kontroli
  • Przygotowanie dla pracowników w zakładzie filmu pokazującego prawidłowe noszenie/zakładanie i używanie środków ochrony słuchu

Materiały do nauki o ochronie słuchu

 

 • WAŻNA UWAGA: Ta informacja jest oparta na wybranych aktualnych krajowych wymaganiach. Inne wymagania krajowe lub lokalne mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj instrukcje dla użytkownika i postępuj zgodnie z krajowymi przepisami. Ta strona internetowa zawiera przegląd ogólnych informacji, więc nie należy opierać się wyłącznie na niej podczas podejmowania konkretnych decyzji. Przeczytanie tych informacji nie gwarantuje uzyskania biegłości w zakresie BHP. Informacje są aktualne na dzień publikacji, natomiast w przyszłości wymagania mogą ulec zmianie. Nie powinno się automatycznie bazować na tych informacjach, ponieważ treściom tutaj zawartym często towarzyszą dodatkowe i/lub doprecyzowane informacje. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji krajowych.

  Skontaktuj się z najbliższym biurem lub przedstawicielem 3M, aby uzyskać więcej informacji.