Kontrola słuchu

Kontrole słuchu u pracowników

*Monitorowanie słuchu

Długotrwałe narażenie na niebezpieczny hałas może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie pracowników. Monitoruj słuch pracowników narażonych na hałas, aby określić zmiany, a następnie podjąć działania zapobiegające dalszym szkodom.

Skąd wiemy, że hałas wpływa na słuch naszych pracowników?

 • Program badań audiometrycznych

  Program badań audiometrycznych obejmuje sprawdzenie progów słyszenia pracowników oraz ich monitorowanie przez pewien czas. Celem jest wykrycie zmian lub przesunięć w słyszeniu, które mogą sygnalizować początkowe etapy uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem (NIHL). Rozpoznanie objawów wystarczająco wcześnie pozwala pracodawcom interweniować, zanim nastąpi pogorszenie. Dlatego część programu badań audiometrycznych ma zapewnić podjęcie skutecznych dalszych działań.

  Programy monitoringu audiometrycznego polegają na sprawdzaniu progów słyszenia w spójny, ustandaryzowany sposób przez wyszkolony i kompetentny personel. Pomieszczenie badawcze powinno być ciche, tak aby zminimalizować rozproszenie zaburzające wiarygodność uzyskanych wartości progowych. Wykres wzorcowego badania słuchu (audiogram) przeprowadzonego przed pierwszym narażeniem pracownika na niebezpieczny hałas jest następnie porównywany z wynikami przyszłych, rutynowych kontroli słuchu. Dzięki badaniom wykonywanym zwykle co roku wyniki pomagają zidentyfikować problemy, takie jak przesunięcie progu słyszenia.

  Programy badań audiometrycznych mogą być realizowane na wiele sposobów, w tym w domu, przez dostawców usług mobilnych lub w placówkach opieki zdrowotnej. Badania mogą być wykonywane przez audiologa lub lekarza, ale najczęściej przeprowadza je technik audiometrii lub pielęgniarka medycyny pracy, która przeszła specjalistyczne przeszkolenie. Wszelkie audiogramy problemowe muszą zostać sprawdzone przez audiologa lub lekarza, który pomoże określić dalsze działania. Na przykład w niektórych przypadkach jest konieczna obserwacja medyczna. Jeśli pojawi się trwały ubytek słuchu, specjalista może pomóc ustalić, czy jest on związany z hałasem w miejscu pracy.

  Wyniki audiometryczne mogą być wykorzystywane indywidualnie, do informowania konkretnych pracowników o stanie słuchu. Z drugiej strony
  można analizować całą bazę danych audiometrycznych w celu wykrycia trendów i opracowania odpowiednich planów interwencyjnych. Na podstawie wyników kontroli słuchu należy zainicjować dalsze działania.

Główne wnioski

  • Rutynowe kontrole słuchu mogą pomóc wykryć wczesne objawy nadmiernego narażenia na niebezpieczny hałas.
  • Skuteczne działania korygujące u pracowników z przesunięciem progu słyszenia mogą pomóc w zapobieganiu trwałemu uszkodzeniu słuchu spowodowanemu hałasem.
  • Jakość programów badań audiometrycznych opiera się na spójnych procedurach, standardowych praktykach i kompetentnym personelu.
  • Dokładny przegląd wyników badań słuchu pomaga określić, jakie działania są potrzebne i czy hałas w miejscu pracy jest problemem.
  • Baza danych audiometrycznych stanowi migawkę stanu słuchu pracowników narażonych na hałas i może być wykorzystywana do identyfikacji trendów i opracowywania planów interwencji.
 • • Audiogram roczny

  • Audiogram

  • Audiolog

  • Audiometer

  • Audiogram wyjściowy

  • Przegląd zmian

  • Symulator bioakustyczny

  • Kalibrowanie

  • Decybel

  • Poziom słyszalności

  • Granice słyszalności

  • Hertz

  • Maksymalnie dopuszczalny poziom hałasu
  • Uszkodzenie słuchu wywołane hałasem
  • Zawodowy konserwator słuchu
  • Trwała zmiana progu
  • Problem audiogramu
  • Profesjonalny inspektor
  • Ponownie sprawdź audiogram
  • Standardowe przesunięcie progu
  • Tymczasowa zmiana progu

Cele badań audiometrycznych

 • Cele badań audiometrycznych
  • Sprawdzanie słuchu, poprzez bieżący program monitorowania, to element nadzoru medycznego w programie zapobiegania utracie słuchu (HLPP). Kiedy pracownicy są narażeni na niebezpieczny hałas, powinni być rutynowo sprawdzani. Celem kontroli słuchu jest wykrycie niewielkich zmian w słyszeniu, które mogą być objawem nadmiernego narażenia na hałas. Pracownicy, którzy nie wykazują żadnych zmian w słyszeniu pomimo pracy w niebezpiecznym hałasie, są uważani za dobrze chronionych. Jednak ci, u których pojawiają się przesunięcia progu słyszenia, potrzebują planu interwencyjnego.
  • Badanie słuchu można również przeprowadzić w celu oceny przydatności pracownika do konkretnej pracy, jeśli ma ona określone kryteria słyszenia. Na przykład aby uzyskać odpowiednią licencję, pilot samolotu lub kierowca zawodowy musi mieć odpowiednio dobry słuch.
  • Ocenę słuchu można również przeprowadzić w celu ustalenia przyczyny utraty słuchu i na tej podstawie stwierdzenia, czy jest ona związana z pracą.

Pierwsze kroki z badaniami audiometrycznymi

Podstawy badań audiometrycznych

 • Jak określa Dyrektywa 2003/10/EC Wszyscy pracownicy, których narażenie przekracza górne wartości działania, muszą mieć prawo do sprawdzenia swojego słuchu na odpowiedzialność lekarza medycznego, przez lekarza medycznego lub inną odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Prewencyjne testy audiometryczne powinny być również dostępne dla pracowników, których narażenie przekracza dolne wartości działania. Poszukaj informacji o narażeniu na hałas w zapisach, lub raportach o badaniu hałasu Badania hałasu zazwyczaj pomagają określić, które obszary, miejsca pracy i / lub osoby są na poziomie działania lub powyżej niego.
 • Wiedząc, ilu pracowników będzie poddawanych corocznym testom, pomoże Ci określić najlepszą metodę przeprowadzania testów słuchu. Wiele czynników, takich, jak jakość, czas pracy pracownika poza miejscem pracy, elastyczność, przestrzeń, personel, dostęp do zapisów i całkowity koszt programu, są zwykle brane pod uwagę. Celem jest ustanowienie solidnego długofalowego programu, który jest stabilny i ciągły. Należy pamiętać, że koszt złej kontroli może być wysoki, nie tylko w dolarach, ale także w straconym czasie i wysiłku, zdrowiu pracowników, produktywności i morale oraz odpowiedzialności pracodawcy.
 • Planowanie testów jest nieco zależne od wybranej metody. Na przykład testowanie może być rozłożone na cały rok, lub wykonane w tym samym tygodniu lub miesiącu corocznie. Niektóre kwestie związane z planowaniem to: czas lub pora roku, czas rozpoczęcia i zakończenia zmiany pracy oraz dostępność pracowników, którzy nie mogą wykonywać zadań. Pracownicy, którzy potrzebują testu podstawowego, powinni przed badaniem uniknąć narażenia na hałas w miejscu pracy przez 14 godzin lub nosić ochronę słuchu.

  Przeprowadzanie kontroli słuchu daje również inne możliwości interakcji z pracownikami. Można zapewnić dodatkowe szkolenie, które sprawdzi stan i dopasowanie ochronnika słuchu.

 • Po zakończeniu badań zwykle należy podjąć dalsze działania. Oznacza to, że pracownicy, u których może nastąpić istotna zmiana w słuchu, oznaki ubytku słuchu lub wątpliwe wyniki testu, powinni zostać skierowani do służby zdrowia, aby ustalić, czy i jaka dodatkowa interwencja jest potrzebna.
 • Istnieje wiele rodzajów działań kontrolnych, które mogą być konieczne w oparciu o wyniki testów audiometrycznych i informacje o historii medycznej podawane przez pracownika. Niektóre rodzaje obserwacji są wymagane, a inne są opcjonalne. Zazwyczaj pomocna jest współpraca z lekarzem lub audiologiem w celu określenia potrzeb w zakresie obserwacji i interwencji. Oto kilka przykładów działań następczych: ponowne testowanie i przekwalifikowanie pracowników, którzy doświadczyli standardowej zmiany progu, ponowne przetestowanie pracownika, który miał niepełny lub nieprawidłowy test, odesłanie pracowników z oznakami stanu medycznego do lekarza lub audiologa, sprawdzenie stanu słuchu ochrona, badanie zagrożeń w miejscu pracy i określanie niedosłuchu związanego z pracą.
Trzy fundamenty badań audiometrycznych

Omówienie podstaw badań audiometrycznych

Zapoznaj się z podstawami badań audiometrycznych

Poniżej znajduje się krótki zarys koncepcji badań audiometrycznych. Szczegółowe wymagania mogą się różnić w zależności od kraju członkowskiego UE. Zawsze należy się zapoznać z krajowymi przepisami w celu uzyskania dalszych wskazówek.

 • Kto musi przejść badanie audiometryczne? Kto może wykonać badanie?

  Kto musi mieć wykonany badania audiometryczny?

  Zwykle wszyscy pracownicy, którzy są narażeni na górną wartość działania LEX, 8 h = 85 dB (A), powinni zostać uwzględnieni w audiometrycznym programie monitorowania.

  Kto może wykonać badanie audiometryczny?

  Test może przeprowadzić osoba kompetentna, taka jak audiolog, pielęgniarka medycyny pracy lub lekarz medyczny.

  • Badania audiometryczne muszą być bezpłatne dla pracowników.
  • Audiometry muszą spełniać określone wymagania dotyczące sprzętu i kalibracji.
  • Badanie należy przeprowadzić zgodnie z przepisami krajowymi.
 • Podstawowe badania

  Zazwyczaj pomiary podstawowe dokonywane są w przypadku zatrudniania nowego pracownika, również w przypadku zmiany pomiarów hałasu lub zakupu nowego sprzętu. Sprawdź przepisy krajowe, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, w tym częstotliwość przeprowadzania testów.

  Ponowne badanie

  Zazwyczaj test jest przeprowadzany co roku, gdy pracownik pokazuje zmianę progu słyszenia w porównaniu do wartości wyjściowej. Dodatkowe porady można znaleźć w przepisach krajowych.

 • Testy są przeprowadzane w audiometrycznej kabinie / pomieszczeniu, które spełniają określone kryteria. Skontaktuj się z audiologiem, pielęgniarką zawodową i innymi właściwymi organami.


Czy rozważałeś?

Odpowiedzi na często zadawane pytania

 • WAŻNA INFORMACJA: Ta informacja oparta jest na wybranych aktualnych krajowych wymaganiach. Inne krajowe lub lokalne wymagania mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj Instrukcję i postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Ta strona internetowa zawiera przegląd ogólnych informacji, więc nie należy opierać się na niej podczas podejmowania konkretnych decyzji. Czytanie informacji nie gwarantuje biegłości w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Informacje są aktualne począwszy od dnia publikacji, natomiast w przyszłości wymagania mogą ulec zmianie. Nie powinno opierać się tylko na informacjach wybiórczo, ponieważ treściom tutaj zawartym często towarzyszą dodatkowe i / lub doprecyzowane informacje. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji krajowych.

  Skontaktuj się z najbliższym biurem 3M, aby uzyskać więcej informacji.