Program kontroli słuchu

Podstawy badań audiometrycznych

Przygotowywanie programu kontroli słuchu (badań audiometrycznych)

Powrót do sekcji KONTROLA SŁUCHU
Model realizacji

Program testu audiometrycznego może zostać osiągnięty na kilka sposobów. Dokonanie najlepszego wyboru zazwyczaj zależy od wiedzy na temat potrzeb twojej firmy oraz zrozumienia zalet i wad modelu opcji oraz wyboru opcji, która jest najkorzystniejsza dla pracodawcy i pracowników.

Ogólnie rzecz biorąc, szeroko stosowane modele można podzielić na następujące kategorie:
 

 • W firmie: pracodawca dysponuje wydzieloną przestrzenią, sprzętem i personelem do przeprowadzania testów słuchu na miejscu.
 • Dostawca usług mobilnych: na miejsce pracy zazwyczaj w ruchomej furgonetce lub przyczepie przybywa usługodawca zewnętrzny wraz z wyposażeniem i personelem przeprowadzającym testy.
 • Zewnętrzna klinika medyczna/audiologiczna lub szpital: pracownicy udają się do ośrodka poza terenem zakładu, który oferuje usługi badań słuchu.
 • Połączenie: użycie dwóch lub więcej modeli do wykonania testów podstawowych, rocznych i kontrolnych.

 

Liczba pracowników, którzy są testowani corocznie, jest zwykle czynnikiem, który najlepiej sprawdza się dostawa modelu.

Personel

Audiometryczne programy testowe wymagają wykwalifikowanych osób do przeprowadzania kontroli słuchu, a także specjalisty, audiologa lub lekarza, w celu zapewnienia nadzoru nad programem i przeglądu problemowych audiogramów. Termin technik audiometryczny lub specjalista ds. ochrony słuchu opisuje osobę przeprowadzającą testy. Pracodawcy dużych firm mogą mieć dostęp do służb medycznych w pracy, które mogą być w stanie przeprowadzić kontrole audiometryczne. Jeśli nie ma wewnętrznych urządzeń, należy skontaktować się z odpowiednim zakładem opieki zdrowotnej, który można znaleźć w lokalnym stowarzyszeniu handlowym.

Audiologowie, lekarze lub pielęgniarki zawodowe zazwyczaj przeprowadzają testy audiometryczne.

Wyposażenie

Jeśli tworzysz wewnętrzny audiometryczny program testujący, będziesz potrzebować kilku urządzeń. Typowa lista wyposażenia obejmuje:


 • Audiometr: urządzenie służące do pomiaru czułości słuchu przy użyciu czystych tonów o różnych częstotliwościach. Audiometr ma słuchawki, które należy skalibrować do audiometru. Istnieją różne rodzaje audiometrów, w tym ręczny, mikroprocesorowy i sterowany komputerowo.
 • Otoskop: jasne światło z lupą, które służy do oglądania ucha zewnętrznego i bębenka. Pomocne jest poznanie stanu przewodu słuchowego przed wykonaniem testu słuchu i podczas wkładania aparatów słuchowych.
 • Symulator bioakustyczny: wyspecjalizowane urządzenie, które służy do weryfikacji działania audiometru. Każdego dnia, kiedy ma być wykonane badanie słuchu, technik umieszcza słuchawki na symulatorze i przeprowadza szybkie sprawdzenie progów słyszenia. Zmiany progów symulatora bioakustycznego mogą wskazywać na nieprawidłowy audiometr. Technicy często określają to urządzenie jako "Bio Betty" lub "Oscar" - są to nazwy używane przez niektórych producentów dla tych symulatorów.
 • Audiometryczny system zarządzania bazami danych: komercyjne oprogramowanie zaprojektowane specjalnie w celu gromadzenia, analizowania i przechowywania danych audiometrycznych i powiązanych informacji dotyczących ochrony słuchu. Korzystanie z audiometrycznego systemu zarządzania bazą danych może pomóc w zapisywaniu danych, generowaniu raportów i analizie trendów.
 • Co to jest „audiogram problemowy”?

  Audiogram problemowy to taki, który wykazuje duże różnice w progach słyszalności między dwoma uszami, konfiguracje utraty słuchu nietypowe dla ubytków spowodowanych hałasem oraz audiogramy, w których nie ma powtarzalności. Takie audiogramy muszą zostać sprawdzone przez kompetentną osobę, taką jak audiolog, otolaryngolog lub inny lekarz.

  Często fachowo przygotowany zwierzchnik pomoże pracodawcy i / lub technikowi audiometrii w identyfikowaniu audiogramów problemowych.

 • Anormalne progi

  Anormalne progi

  Normalne progi słyszenia mieszczą się w zakresie 0–25 dB (HL). Uważa się, że progi powyżej 25 dB HL leżą poza normalnym zakresem i wskazują, że występuje ubytek słuchu. Istnieją typowe wzorce ubytku słuchu, czasami charakterystyczne dla przyczyny utraty słuchu.

  Postęp ubytku słuchu:
  25–40 dB Łagodny ubytek słuchu, który może utrudniać prowadzenie rozmów w hałaśliwym otoczeniu.
  40–69 dB Umiarkowany ubytek słuchu powodujący zwiększoną trudność komunikacji.
  70–90 dB Ciężki ubytek słuchu, który bez wzmacniania dźwięku może powodować znaczące trudności w komunikacji w większości sytuacji.
  >90 dB Głęboki ubytek słuchu, który uniemożliwia skuteczną komunikację twarzą w twarz bez wzmocnienia dźwięku, czytania mowy i / lub używania języka migowego.

  Progi, które znajdują się poza normalnym zakresem słyszenia lub są nietypowe dla danego typu ubytku słuchu, uważa się za nienormalne.

  Kiedy progi są anormalne, należy indywidualnie ustalić sposób postępowania z pracownikiem i jego ubytkiem słuchu.

 • Nieprawidłowe badania

  Czasami badania dają niekompletne wyniki, nie zostały wykonane zgodnie z wymogami regulacyjnymi lub nie odzwierciedlają rzeczywistej zdolności pracownika do słyszenia. Nieprawidłowe badania nie mogą być dowodem spełnienia wymagań prawnych oraz nie spełniają celu, jakim jest identyfikacja wczesnych etapów uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem. Czasami badanie można powtórzyć w celu skorygowania błędów spowodowanych niewłaściwymi procedurami badania lub nieprawidłowym działaniem sprzętu. Innym razem pracownik może wymagać skierowania do audiologa w celu przeprowadzenia bardziej wszechstronnych badań.

 • Działania po stwierdzeniu zmiany progu

  Działania pracodawcy po wykryciu przesunięcia progu — szkolenie, lepsze dopasowanie, testowanie dopasowania, weryfikacja danych o narażeniu, ocena ogólnych środków zaradczych itp.

  Wyniki programu badań audiometrycznych muszą zostać ocenione w celu ustalenia, czy badania są wiarygodne i czy nastąpiła zmiana w słyszeniu, która wymaga dalszych działań.

  W razie wykrycia zmiany w progu słyszenia rozważ następujący plan działania:
   

  • Upewnij się, że wszyscy pracownicy o codziennym narażeniu na hałas wynoszącym 85 dB(A) lub więcej noszą ochronniki słuchu. Pracownicy, którzy nie używali urządzeń do ochrony słuchu przed zmianą progu słyszenia, muszą zostać wyposażeni w odpowiednie HPD, przeszkoleni w zakresie użytkowania i pielęgnacji urządzeń oraz muszą je nosić przez cały czas, gdy są narażeni na niebezpieczny poziom hałasu.
  • Być może trzeba zweryfikować HPD wydane pracownikowi pod kątem przydatności do specyfiki pracy i samego użytkownika. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy zapewnić alternatywne ochronniki słuchu z odpowiednim tłumieniem. Pracownicy muszą zostać przeszkoleni w zakresie nowego HPD oraz odbyć przymiarkę.
  • Jeśli są potrzebne dodatkowe badania lub jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że urządzenia do ochrony słuchu wywołują problem medyczny, pracownik musi zostać skierowany do kontroli audiologicznej lub medycznej.
  • Pracownik musi zostać poinformowany o konieczności przeprowadzenia badania lekarskiego, jeżeli okaże się, że cierpi na dolegliwości niezwiązane z używaniem HPD.
 • WAŻNA UWAGA: Ta informacja jest oparta na wybranych aktualnych krajowych wymaganiach. Inne wymagania krajowe lub lokalne mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj instrukcje dla użytkownika i postępuj zgodnie z krajowymi przepisami i regulacjami. Ta strona internetowa zawiera przegląd ogólnych informacji, więc nie należy opierać się wyłącznie na niej podczas podejmowania konkretnych decyzji. Przeczytanie tych informacji nie gwarantuje uzyskania biegłości w zakresie BHP. Informacje są aktualne na dzień publikacji, natomiast w przyszłości wymagania mogą ulec zmianie. Nie powinno się automatycznie bazować na tych informacjach, ponieważ treściom tutaj zawartym często towarzyszą dodatkowe i/lub doprecyzowane informacje. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Więcej informacji o systemie 3M™ E-A-Rfit™ znajdziesz uzyskać tutaj. Możesz również skontaktować się z lokalnym przedstawicielem 3M i poprosić o dodatkowe informacje lub umówić demonstrację.

  Skontaktuj się z najbliższym biurem lub przedstawicielem 3M, aby uzyskać więcej informacji.