Ograniczanie hałasu

Ograniczanie hałasu w miejscu pracy

Jeżeli w miejscu pracy panuje hałas, należy rozważyć zastosowanie środków jego ograniczania, tak aby zmniejszyć narażenie pracowników.

Czy możemy ograniczać hałas?

 • Hierarchia środków zaradczych wg 3M

  Koncepcja hierarchii środków zaradczych jest dobrze ugruntowana w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Mówiąc najprościej, skuteczniejszym rozwiązaniem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie dotkliwości zagrożenia niż zmiana sposobu pracy ludzi albo wymaganie od pracowników noszenia sprzętu ochronnego.

  Na przykład pracodawca może przyjąć podejście „kupuj ciche”, specyfikując mniej hałaśliwy sprzęt i procesy już podczas fazy projektowania. Jednak gdy ograniczenie emisji hałasu nie jest możliwe, istnieją różne metody zmniejszenia ryzyka uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem, na przykład poprzez opracowanie rozwiązania technicznego lub zastosowanie polityki administracyjnej ograniczającej narażenie na hałas.

  Inżynieryjne środki zaradcze polegają na modyfikowaniu urządzeń, procesów lub środowiska w taki sposób, aby zmniejszyć ilość energii akustycznej wytwarzanej lub przekazywanej pracownikom. Często najskuteczniejszym podejściem jest identyfikacja i redukcja źródła hałasu w oparciu o wyniki badania możliwości ograniczenia hałasu.

  Administracyjne środki zaradcze to zasady mające na celu obniżenie ekspozycji na hałas poprzez ograniczenie czasu, jaki pracownicy spędzają w obszarach o wysokim natężeniu hałasu. Zasady te są często konieczne, gdy środki techniczne okazują się niewykonalne lub nieopłacalne.

Główne wnioski

 • Ograniczanie hałasu:
   

  • Jest uważane za najskuteczniejszą metodę zmniejszenia zagrożenia hałasem.
  • Można osiągnąć poprzez specyfikowanie cichego sprzętu w trakcie projektowania procesu, zastosowanie inżynieryjnych środków zaradczych lub wdrożenie administracyjnych środków zaradczych.
  • Może to umożliwić firmie na zmniejszenie liczby pracowników objętych programem ochrony słuchu.
 • • Pochłanianie

  • Krzywa ważona A

  • „Kupuj cicho”

  • Tłumienie (hałasu)

 • • Izolacja

  • Badanie hałasu

  • Odbicie

  • Średnia ważona w czasie

Korzyści z ograniczania hałasu

 • Korzyści z ograniczania hałasu

  Pracodawcy, którzy redukują hałas różnymi metodami, mogą odnotować szereg korzyści:
   

  1. Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem (NIHL) i powiązanych problemów zdrowotnych wśród pracowników.
  2. Wyeliminowanie lub zmniejszenie kosztów i czasu poświęconych na wdrożenie programu ochrony słuchu, gdy działania na rzecz ograniczenia hałasu zmniejszą narażenie pracowników na hałas poniżej krajowego poziomu działania.
  3. Zmniejszenie ogólnej liczby używanych ochronników słuchu.
  4. Zwiększenie wyboru pasujących urządzeń do ochrony słuchu.
  5. Poprawa komunikacji bezpośredniej i radiowej poprzez ograniczenie hałasu tła zakłócającego zrozumiałość mowy.
  6. Łatwiejsze przestrzeganie krajowych przepisów dotyczących narażenia na hałas w miejscu pracy.
  7. Pokazywanie pracownikom, że ich pracodawca poważnie myśli o zmniejszeniu zagrożenia hałasem.

Pierwsze kroki z ograniczaniem hałasu

Na pewno warto poprosić inżyniera ds. ograniczania hałasu, aby ocenił sytuację firmy i jej rozwiązania projektowe, ale niezwykle pomocne jest również włączenie osób pracujących w hałaśliwym otoczeniu do zespołu pracującego nad znalezieniem sposobów na obniżenie poziomu hałasu. Konsultant może wnieść ogromną wiedzą techniczną, ale ludzie, którzy spędzają całe dnie w hałasie, mogą podpowiedzieć najpraktyczniejsze i najprostsze rozwiązania, ponieważ dobrze znają procesy i sprzęt.

 • To może wydawać się oczywiste, ale proces kontrolowania niebezpiecznego hałasu w miejscu pracy nie może się rozpocząć, dopóki pracodawca nie zakończy oceny zagrożenia hałasem i nie przeanalizuje wyników. Monitorując hałas w różnych częściach obiektu i przeprowadzając badania hałasu dotyczące różnych procesów, zadań i narzędzi, pracodawca zbierze dane niezbędne do zidentyfikowania grup pracowników i obszarów, gdzie kontrola hałasu jest najbardziej potrzebna. Dzięki temu nauczy się jak kontrolować hałas, tak, aby uzyskać z tego jak największe korzyści. Następnie można przeprowadzić bardziej szczegółową kontrolę hałasu, aby zidentyfikować źródła hałasu i wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie w celu kontrolowania hałasu.

 • Projektowanie i wytwarzanie urządzeń i procesów mniej hałaśliwych, jest bardziej efektowne i wydajniejsze ekonomicznie niż późniejsze wdrażanie kontroli hałasu. „Kupuj cicho ” to rodzaj podejścia, które kładzie nacisk na eliminowanie lub kontrolowanie zagrożenia poprzez określone maszyn lub narzędzia, które wytwarzają mniejszy hałas. Osiąga się ten cel dzięki nowym procesom produkcyjnym lub dzięki wymianie starszych urządzeń i procesów.

 • Priorytetowe traktowanie potencjalnych projektów kontroli hałasu stanowi ważny krok w kierunku osiągnięcia ekonomicznego wyniku. Choć może wydawać się to logiczne, że należy skupić uwagę na najwyższym źródle hałasu w miejscu pracy, to jednak znaczący spadek narażenia pracowników na hałas osiągnąć można najpierw kontrolując hałas bliżej miejsca, w którym pracuje duży odsetek pracowników. Niektóre elementy sterowania hałasem są dość tanie, a kiedy osiągają zamierzone efekty, mogą stać się ogromnym wsparciem dla pracowników i kierownictwa.

 • Często konieczne jest wdrożenie wielostronnego podejścia obejmującego zarówno kontrole inżynieryjne, jak i administracyjne
   

  • Kontrola techniczna może obejmować modyfikacje źródła hałasu oraz ścieżki dźwiękowej. Inżynier kontroli hałasu może pomóc w ocenie skuteczności różnych elementów sterujących dla unikalnej sytuacji akustycznej, w tym: izolatorów, obudów, tłumików, absorberów i barier;
  • Z technicznego punktu widzenia kontrole administracyjne mogą być mniej skomplikowane, lecz mogą być uciążliwe, jeśli w grę wchodzą rozległe zmiany harmonogramów pracy i organizacji pracy. Nie zawsze trudno ustalić limity czasowe dla pracowników pracujących w określonych obszarach lub wykonujących określone zadania, ale wprowadzenie takich limitów może stworzyć dodatkową różnorodność w twoim programie ochrony słuchu.
 • Pracodawcy są zobowiązani do kontrolowania hałasu w sposób szczegółowy zgodnie z Dyrektywą 2003/10/EC. Dość prosto można wykazać czy konkretne rozwiązanie kontroli hałasu jest technicznie wykonalne, natomiast ekonomiczne może być trudniejsze do oceny.

  Niektóre z pytań, które należy rozważyć, to:
   

  • Czy obniżenie poziomu dźwięku, który można osiągnąć za pomocą określonej kontroli hałasu, jest na tyle znaczące, aby umotywować koszty związane z kosztami programu ochrony słuchu?
  • Jakie są koszty początkowe instalacji, a jakie są koszty długoterminowego utrzymania kontroli?
  • Jaki wpływ będą miały kontrole na procesy w naszym zakładzie i organizacje pracy? Jak wpłynie to na efektywność?
 • Wykonaj pomiary hałasu w trakcie kontroli i w późniejszym czasie, aby zweryfikować i udokumentować wyniki. Ustal harmonogram monitorowania skuteczności materiałów i mechanizmów kontroli hałasu, kiedy będą już miały kilka lat, ponieważ zużywają się one w miarę upływu czasu. Ilekroć wprowadzane są zmiany w procesach i produkcji, sprawdź, jaki może być efekt w zakresie istniejących kontroli hałasu.


Wymagania

 • Wymagania dotyczące ograniczania hałasu
  Co jest wymagane?

  Wartości graniczne narażenia i wartości działania (oddziaływania narażenia) są wyszczególnione w europejskiej dyrektywie o czynnikach fizycznych (hałas) 2003/10/WE. Odpowiednie ochronniki słuchu muszą być udostępnione pracownikom po osiągnięciu dolnej wartości działania, a ich noszenie musi być ściśle egzekwowane po osiągnięciu górnej wartości działania. Należy też jasno wytłumaczyć cel używania ochronników słuchu, czyli obniżenie odbieranego hałasu do dopuszczalnej wartości.

 • Inżynier ograniczania hałasu
  Używanie ochronników słuchu jako alternatywy dla technicznych metod ograniczania hałasu

  Jeżeli hałasu nie można ograniczyć u źródła do oczekiwanych wartości granicznych to zgodnie z europejską dyrektywą o czynnikach fizycznych (hałas) 2003/10/WE, pracodawcy muszą zapewnić odpowiednie ochronniki słuchu oraz dopilnować ich poprawnego używania w wyznaczonych obszarach. Norma europejska EN 458:2016 zawiera wyczerpujące informacje na temat prawidłowego doboru, użytkowania i konserwacji ochronników słuchu. Dokument rekomenduje testy dopasowania ochronników słuchu jako sposób na poprawę skuteczności ich działania w warunkach rzeczywistych również 3M zdecydowanie zaleca takie testy, ponieważ jest to skuteczny sposób szkolenia i motywacji.

Podstawy ograniczania hałasu

Podstawy ograniczania hałasu

 

W najbardziej podstawowym sensie ograniczenie narażenia pracowników na hałas można osiągnąć poprzez zastosowanie technik ograniczania hałasu w jego źródle, na dorodze propagacji lub bezpośrednio u odbiorcy.

 

 • Źródło
  Źródłem hałasu jest wibrujący obiekt — maszyna lub narzędzie wytwarzające w trakcie pracy drgania, które emitowane są na stanowisku pracy w postaci hałasu.

  Ścieżka
  Hałas rozchodzi się głównie w powietrzu, ale także może przenikać przez lite przeszkody, takie jak podłogi, ściany i okna.

  Odbiorca
  W ochronie słuchu odbiorcą jest pracownik.

 • Przykłady administracyjnych metod ograniczania hałasu

  Metody administracyjne to zasady mające na celu obniżenie ekspozycji na hałas poprzez ograniczenie czasu, jaki pracownicy spędzają w obszarach o wysokim poziomie hałasu. Zasady te są często konieczne, gdy środki techniczne okazują się niewykonalne lub nieopłacalne.

  Na przykład pracodawca może przyjąć podejście „kupuj ciche”, specyfikując mniej hałaśliwy sprzęt i procesy już podczas fazy projektowania. Jednak gdy ograniczenie emisji hałasu nie jest możliwe, istnieją różne metody zmniejszenia ryzyka uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem, na przykład poprzez opracowanie rozwiązania technicznego lub zastosowanie polityki administracyjnej ograniczającej narażenie na hałas.

  Źródło
   

  • Uruchamiaj hałaśliwe urządzenia i wykonuj hałaśliwe procesy, gdy jest mniej pracowników, na przykład w nocy
  • Wyłączaj źródła hałasu między zadaniami lub gdy są obecni pracownicy

  Ścieżka
   

  • Ogranicz dostęp do hałaśliwych obszarów

  Odbiorca
   

  • Zmieniaj pracownikom stanowiska w ciągu dnia, tak aby nie byli cały czas narażeni na hałas
  • Ustalaj limity czasowe dla niektórych prac lub używania hałaśliwych narzędzi
 • Przykłady technicznych metod ograniczania hałasu

  Techniczne metody polegają na modyfikowaniu urządzeń, procesów lub środowiska w taki sposób, aby zmniejszyć ilość energii akustycznej emitowanej lub docierającej do pracowników. Często najskuteczniejszym podejściem jest identyfikacja i redukcja źródła hałasu w oparciu o wyniki badania możliwości ograniczenia hałasu.

  Źródło
   

  • Regularnie konserwuj narzędzia i sprzęt (np. smaruj przekładnie, wymieniaj uszczelki itp.)
  • Ograniczaj wibracje, gdzie tylko to możliwe
  • Zmodyfikuj proces lub metodę produkcji, np. zmieniając:
   • prędkość
   • ciśnienie
   • elementy sterowania mechanicznego
   • kierunek przepływu powietrza

  Ścieżka
   

  • Stosuj wibroizolację wykorzystując wibroizolatory, maty wibroakustyczne, itd., aby zapobiec przenikaniu hałasu przez podłogi lub ściany
  • Obuduj źródło hałasu
  • Umieść barierę akustyczną między źródłem hałasu a pracownikiem
  • Izoluj pracownika od źródła hałasu w pokoju lub kabinie dźwiękoizolacyjnej
  • Zamontuj materiały dźwiękochłonne, aby zminimalizować bezpośrednie przenoszenie dźwięku i jego odbicie

  Odbiorca
   

  • Używaj monitoringu i zdalnego sterowania, aby umożliwić pracownikom obsługę urządzeń z miejsca bardziej oddalonego od źródeł hałasu
  • Przeprowadź szkolenie pracowników w zakresie korzystania z narzędzi lub wykonywania zadań w taki sposób, aby wywoływało to mniejszy hałas
  • Wymagaj od pracowników noszenia ochronników słuchu

Metody techniczne

Ilustracje poglądowe o ograniczaniu hałasu wykorzystano dzięki uprzejmości Associates in Acoustics, Inc.

 • Izolowanie dźwięku
  Izolowanie
  • Wibroizolatory, pianki lub inne materiały tłumiące są stosowane w celu ograniczenia przenoszenia dźwięku ze źródeł hałasu na podłogi, ściany lub połączone urządzenia.
  • Na przykład tłumiki drgań na każdym wsporniku silnika zamontowanego na podłodze zmniejszają energię dźwięku przekazywaną do podłogi i reszty budynku.
 • Tłumienie dźwięku
  Tłumienie
  • Umieszczanie na obiekcie materiałów takich jak pianka, żywica lub taśma albo zmodyfikowanie go w taki sposób, aby mniej wibrował.
  • Na przykład pokrycie zewnętrznej części metalowego pojemnika żywicą zmniejszy wibracje powstające podczas wrzucania do niego różnych rzeczy.
 • Odbicie dźwięku
  Odbicie
  • Umieszczanie ekranów lub przegród akustycznych na drodze propagacji dźwięku zwiększa pochłanianie i odbijanie dźwięku
  • Na przykład umieszczenie ściany lub obudowy wokół sprężarki umożliwi pracownikom przebywanie bliżej urządzenia przy mniejszym narażeniu na bezpośredni hałas
 • Zastąpienie źródła dźwięku
  Zastąpienie
  • Zamiana lub modyfikowanie elementów głośnego urządzenia, aby zmniejszyć hałas
  • Na przykład wymiana dyszy na cichszą pneumatyczną lub wymiana stalowych kół w wózku na ciszej pracujące koła gumowe
 • Modyfikacja źródła dźwięku
  Modyfikacja
  • Wprowadzenie w procesie zmian powodujących jego mniejszą hałaśliwość
  • Na przykład zmniejszenie odległości, z jakiej części wpadają do kosza, tak aby powstał mniejszy hałas
 • Pochłanianie dźwięku
  Pochłanianie
  • Materiały dźwiękochłonne umieszczone w danym obszarze w celu zmniejszenia odbicia i nakładania się dźwięku
  • Na przykład umieszczenie elementów pochłaniających na twardej powierzchni, aby zmniejszyć odbicie dźwięku w pomieszczeniu

Co warto zrobić dodatkowo?

Korzyści płynące z efektownej kontroli hałasu (opisane powyżej) można rozszerzyć poprzez wdrożenie polityki „kupuj cicho”.

 • Skuteczna kontrola hałasu

  Dlaczego kupować cicho? Przyjęty z Państwowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Stanów Zjednoczonych*
  Można zapobiegać uszkodzeniu słuchu wywołanemu hałasem, jeśli dzienny poziom narażenia na hałas zmniejsza się do wartości granicznych narażenia na dobę określonych w dyrektywie 2003/10 / EC. „Kupowanie cicho ” może pomóc pracodawcom pozostać poniżej dozwolonego poziomu narażenia. Wymieniając już w trakcie procesu projektowania sprzęt na mniej hałaśliwy może to pomóc pracodawcom uniknąć kosztownych kontroli hałasu po dokonaniu długoterminowych zakupów i podjęciu zobowiązań.

  Zalety kupowania cicho
   

  • Zmniejszenie ryzyka utraty słuchu.
  • Obniżenie długoterminowych kosztów testów audiometrycznych, środków ochrony indywidualnej i odszkodowań dla pracowników. Oszczędności te dotyczą szerokiej gamy maszyn i urządzeń.
  • Pomaga firmom w przestrzeganiu przepisów europejskich i krajowych.
  • Ograniczenie wpływu hałasu na społeczność.

  Oszacowanie zaoszczędzonych kosztów
  Narzędzia, których możesz użyć do oceny efektywności kosztowej podejścia  „kupuj cicho” są dostępne tutaj.

  Przykłady skutecznych strategii kontroli
  Program Safe-In-Sound przyznaje nagrody pracodawcom i innym organizacją, które odniosły sukces wdrażając programy zapobiegania utraty słuchu i zastosowały innowacyjne podejścia do kontroli narażenia pracowników na hałas. Dowiedz się więcej na www.safeinsound.us.


Czy rozważałeś?

  • Zachęcenie personelu technicznego do proponowania rozwiązań problemów związanych z hałasem poprzez przeprowadzanie „konkursu na ograniczanie hałasu”.
  • Wykrywanie nieszczelności w systemach wykorzystujących sprężone powietrze, aby obniżyć koszty energii i zmniejszyć narażenie na hałas.
  • Ile kosztuje program ochrony słuchu rocznie na jednego pracownika? Ile można zaoszczędzić, zmniejszając narażenie na hałas poniżej poziomu działania?
  • Wdrożenie polityki „kupuj ciche” mającej zapewnić, że żadne dodatkowe źródła hałasu nie są wprowadzane do obszarów produkcyjnych.
  • Wyznaczenie celu, jakim jest zrealizowanie co najmniej jednego projektu ograniczania hałasu rocznie.
  • Mierzenie hałasu po zrealizowaniu projektu ograniczania hałasu w celu stwierdzenia, czy projekt przyniósł zmiany na lepsze.
  • Prowadzenie dziennika wszystkich projektów ograniczania hałasu.
  • Aktualizowanie dokumentacji narażenia pracowników na hałas o nowe wyniki i sprawdzanie czy są lepsze o poprzenich.
  • Stworzenie strategicznego planu stopniowego obniżania narażenia na hałas, gdzie w pierwszej kolejności zajmujecie się kwestiami o najwyższym priorytecie.
 • WAŻNA UWAGA: Ta informacja jest oparta na wybranych aktualnych krajowych wymaganiach. Inne wymagania krajowe lub lokalne mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj instrukcje dla użytkownika i postępuj zgodnie z krajowymi przepisami. Ta strona internetowa zawiera przegląd ogólnych informacji, więc nie należy opierać się wyłącznie na niej podczas podejmowania konkretnych decyzji. Przeczytanie tych informacji nie gwarantuje uzyskania biegłości w zakresie BHP. Informacje są aktualne na dzień publikacji, natomiast w przyszłości wymagania mogą ulec zmianie. Nie powinno się automatycznie bazować na tych informacjach, ponieważ treściom tutaj zawartym często towarzyszą dodatkowe i/lub doprecyzowane informacje. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji krajowych.

  Skontaktuj się z najbliższym biurem lub przedstawicielem 3M, aby uzyskać więcej informacji.