Ocena programu

Oceń firmowy program ochrony słuchu.

Upewnij się, że Twój program ochrony słuchu jest poddawany regularnej ocenie. Pomoże to identyfikować trendy, eksponować obszary problemowe i wprowadzać ulepszenia.

Czy program ochrony słuchu w Twojej firmie jest skuteczny?

 • Program Ochrony Słuchu 3M - Program

  Ostatecznym celem programu ochrony słuchu jest zabezpieczenie ludzi przed zjawiskiem uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem (NIHL), które jest wynikiem pracy w niebezpiecznie hałaśliwym otoczeniu. Po wykonaniu wszystkich zadań przewidzianych w programie ochrony słuchu (HCP) oraz uzyskaniu pewności, że są przestrzegane wszystkie przepisy, ważne jest, aby ocenić skuteczność całościowego programu zapobiegania utracie słuchu (HLPP). Czy rzeczywiście zapobiega on uszkodzeniom słuchu spowodowanym hałasem? Czy program ma jakieś braki? Jak można go ulepszyć? Czy program ochrony słuchu jest efektywny i opłacalny?

  Istnieje kilka sposobów pomiaru skuteczności programu. Jednym z nich jest konkretna ocena zmian, jakie pojawiają się w wyniku programu, takich jak trend liczebności przypadków utraty słuchu w wybranym okresie. Można też śledzić inne mierniki wyników, takie jak udana redukcja źródeł hałasu lub narażenia. Inną metodą jest porównanie kosztów realizacji programu ochrony słuchu z kosztami wdrożenia rozwiązań ograniczających hałas w celu zmniejszenia zagrożenia hałasem. Pomocne może być także weryfikowanie programu ochrony słuchu pod kątem zgodności z przepisami oraz regularne przeglądanie zasad i praktyk firmy w celu stwierdzenia, czy teoretyczne założenia są wdrażane w praktyce. Niedawno opracowano listę kontrolną programu ochrony słuchu pomagającą oceniać skuteczność programu (Neitzel i in., 2017).

  Zalecane jest przeprowadzanie rutynowych ocen skuteczności programu. Pracodawcy decydują się na przeglądanie aspektów programu HCP w różnym czasie, aby rozłożyć obciążenie pracą na cały rok, lub dokonują audytu w tym samym czasie co rok lub co dwa lata. Ocenę programu można przeprowadzić własnymi zasobami, zlecić zewnętrznym specjalistom lub połączyć obie opcje. Na koniec, po sformułowaniu najważniejszych wniosków, należy włączyć odpowiednie zalecenia do programu ochrony słuchu.

Główne wnioski

  • Skuteczny program zapobiegania utracie słuchu nie dopuszcza do powstawanie standardowych przesunięć progu (STS) u pracowników narażonych na hałas.
  • Analiza dokumentacji programu ochrony słuchu, obowiązujących zasad i praktyk może pomóc pracodawcom ocenić jakość ich wysiłków.
  • Regularna ocena programu pomoże identyfikować trendy, wykrywać braki i planować ulepszenia.
  • Ocena może obejmować analizę kosztów i rentowności inwestycji (ROI).
  • Audiometryczna analiza bazy danych
  • Rewizja     
  • Lista kontrolna
  • Formuła utraty słuchu
  • Miary wyników
  • Zwrot z inwestycji
  • Standardowa procedura operacyjna
  • Standardowe przesunięcie progu
  • Kluczowy wskaźnik wydajności

Pierwsze kroki z oceną programu

 • Cechą udanego programu do kontroli słuchu jest to, że istnieje specjalny zespół z jedną osobą na czele. Szybkim narzędziem do identyfikacji zespołu jest wypełnienie formularza "Kto jest odpowiedzialny?". Wykonanie tego ćwiczenia może ujawnić duplikaty, luki lub niepewności, co do tego, kto wykonuje dane zadanie, oraz podać wskazówki dotyczące kolejnych kroków. Lider może zebrać zespół na regularne spotkania, aby wyznaczyć cele, omówić problemy i ocenić cały program. Ewaluację programu może wykonać zespół, jednak w niektórych przypadkach możesz zlecić podwykonawstwo niezależnemu usługodawcy, który wykona tę usługę.

 • Istnieje kilka podejść do oceny programu. Proste listy kontrolne mogą być wykorzystane do ustalenia, czy zasady i procedury firmy są zgodne z przepisami.

  Innym podejściem jest zidentyfikowanie konkretnych wskaźników skuteczności odnoszących się do sukcesu programu. Jeśli zespół ochrony słuchu wyznaczył sobie cele, wówczas wskaźnik skuteczności można wykorzystać do śledzenia postępów w osiąganiu celu. Przykłady wskaźnika skuteczności obejmują:
   

  • Redukcja hałasu realizowana poprzez kontrole techniczne
  • Liczba pracowników angażujących się w program
  • ochrony słuchuo Realizacja dopasowywania
  • ochronników słuchuo Tendencje występowania standardowego
  • przesunięcia proguo Wskaźnik utraty słuchu
 • Ewaluacja programu może być procesem ciągłym pod względem zapewnienia, że zadania są realizowane zgodnie z planem, a wymagania prawne są spełnione. Jednak specjalne oceny mogą być okresowo planowane, aby zagłębić się w szczegóły. Niektóre programy obejmują coroczne audyty wewnętrzne, jako przygotowanie do potencjalnej zewnętrznej, niezaplanowanej inspekcji.

 • Zalecenia dotyczące poprawy mogą być proste, takie jak określanie pozycji dla dozowników z ochronnikami słuchu w miejscu pracy, lub bardziej skomplikowane, takie jak opracowanie planu zwiększenia wskaźnika ukończenia dla audiometrycznych powtórzeń dla pracowników, którzy doświadczają standardowej zmiany progu. Zmiany w programach mogą być skomplikowane, na przykład strategiczne planowanie realizacji projektów sterowania inżynieryjnego w celu zmniejszenia na przykład codziennej ekspozycji na hałas o wartości ponad 80 dB (A).

 • Prowadzenie skutecznego programu ochrony słuchu jest kosztowne, ale zajmuje również czas i energię. Pomocne jest obliczenie faktycznych kosztów dostarczenia programu i porównanie go z kosztami zmniejszenia szkodliwego hałasu. Analiza efektywności finansowej może wykazać, czy zasoby są odpowiednio alokowane lub czy zmiany mogłyby zwiększyć efektywność programu.


Co jest wymagane?

 • Dyrektywa w sprawie czynników fizycznych (hałas) 2003/10/WE określa minimalne wymagania dotyczące ochrony pracowników przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającymi z narażenia na hałas oraz przez ryzykiem ubytku słuchu. Dyrektywa wyjaśnia główne zasady zmniejszania lub eliminowania ryzyka uszkodzenia słuchu spowodowanego hałasem (NIHL). Chociaż nazwa na to nie wskazuje, dyrektywa obejmuje kluczowe elementy programu ochrony słuchu.


Podstawy oceny programu

 • Lista kontrolna zgodności

  W niektórych przypadkach jest prowadzona lista kontrolna, która ma zapewnić spełnienie wszystkich wymogów prawnych oraz zgodność z firmowymi zasadami i procedurami. W praktyce lista kontrolna zgodności nie jest tożsama z oceną skuteczności programu, ale stanowi dobry punkt wyjściowy do dokumentowania, że program ochrony słuchu jest zgodny z odnośnymi regulacjami. W Internecie można znaleźć różne listy kontrolne zgodności, w tym opracowaną przez amerykański narodowy instytut bezpieczeństwa i higieny pracy (NIOSH).


Co warto zrobić dodatkowo?

 • Audyt programu

  Audyt programu ochrony słuchu jest bardziej szczegółowy niż lista kontrolna zgodności. Zazwyczaj obejmuje rozmowę z członkami kierownictwa, personelem i pracownikami. W audycie szczegółowo przegląda się dokumentację, a także wnikliwie sprawdza, czy codzienne praktyki są zbieżne z polityką i procedurami firmy. Dogłębny audyt programu może zostać przeprowadzony przez zespół wewnętrzny lub zlecony zewnętrznym specjalistom.

 • Śledzenie mierników wyników

  Mierniki wyników można wykorzystać do określenia wpływu programu interwencyjnego. Poniżej podano przykłady. Wybierz jedną lub więcej opcji i śledź wyniki przez jakiś czas, aby zidentyfikować trendy i uzyskać podstawę do podejmowania określonych decyzji w programie. Mierniki te mogą się koncentrować na wynikach w bazie danych audiometrycznych, tak aby wykrywać przesunięcia progów słyszenia lub ubytek słuchu. W warunkach idealnych występowanie przesunięć progu słyszenia (STS) w grupie pracowników narażonych na hałas jest takie samo, jak u pracowników nienarażonych na hałas w tym samym zakładzie. Stosowanie tego podejścia oznaczałoby, że badaniami słuchu należałoby objąć również osoby nieuczestniczące w programie HCP, co może być niepraktyczne.

 • Procentowe przesunięć progu słyszenia (STS)

  Aby obliczyć częstość występowania standardowego przesunięcie progu podziel liczbę przypadków standardowego przesunięcie progu przez liczbę rocznych testów i pomnóż wynik przez 100.

  % STS = 100 x (# of STS/ # coroczne testy)

  Na przykład firma, która przeprowadziła 200 rocznych badań słuchu, znalazła 9 przypadków standardowego przesunięcie progu. Ogólny procent standardowego przesunięcie progu dla grupy narażonej na hałas wynosi 100 x (9/200) lub 4,5%. Śledzenie tej liczby w czasie może pomóc określić, czy stawka standardowego przesunięcie progu jest akceptowalna i / lub stabilna.

 • Zmienność audiometryczna

  Innym podejściem jest pomiar zmienności w audiometrycznej bazie danych pracowników, którzy byli testowani przez wiele lat. Duża zmienność progów audiometrycznych dla populacji może być oznaką zmiany słuchu, słabej, jakości badań słuchu lub innych czynników, które zagrażają kompletności danych.

 • Inne miary wyników

  Nadal inne działania mogą być prowadzone w odniesieniu do aspektów programu ochrony słuchu. Na przykład śledzenie liczby osób w grupach narażenia krytycznego, wysiłki w zakresie kontroli hałasu, które skutkują zmniejszeniem ekspozycji lub osiągnięcie celu do przeprowadzenia testów dopasowania ochronników słuchu.

  Oto kilka przykładów monitorowania zmian:
   

  • Zmniejszona liczba decybeli przez projekty kontroli hałasu
  • Osobista ocena tłumienności po dopasowaniu ochronników słuchu
  • Liczba dostępnych i używanych rodzajów ochrony słuchu
  • Zmiana zastosowania ochronników słuchu po szkoleniu.

Czy rozważałeś?

  • Czy możesz rozłożyć fazę oceny w czasie w celu zbadania jednego aspektu programu, na przykład jakości bazy danych audiometrycznych?
  • Czy wydawanie pieniędzy na ograniczanie hałasu zapewni długoterminowe oszczędności dzięki zmniejszeniu liczby osób uczestniczących w programie ochrony słuchu?
  • Przeprowadzenie ankiety wśród pracowników narażonych na hałas, aby poznać ich opinie na temat programu ochrony słuchu?
  • Zlecenie zewnętrznemu ekspertowi przeprowadzenie dogłębnej analizy zmienności danych audiometrycznych, jakości prowadzenia ewidencji i praktyk interwencyjnych?
  • Dokonanie przeglądu programu HLPP pod kątem mocnych i słabych stron oraz zalet i zagrożeń (SWAT)?
 • WAŻNA UWAGA: Ta informacja jest oparta na wybranych aktualnych krajowych wymaganiach. Inne wymagania krajowe lub lokalne mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj instrukcje dla użytkownika i postępuj zgodnie z krajowymi przepisami. Ta strona internetowa zawiera przegląd ogólnych informacji, więc nie należy opierać się wyłącznie na niej podczas podejmowania konkretnych decyzji. Przeczytanie tych informacji nie gwarantuje uzyskania biegłości w zakresie BHP. Informacje są aktualne na dzień publikacji, natomiast w przyszłości wymagania mogą ulec zmianie. Nie powinno się automatycznie bazować na tych informacjach, ponieważ treściom tutaj zawartym często towarzyszą dodatkowe i/lub doprecyzowane informacje. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji krajowych.

  Skontaktuj się z najbliższym biurem lub przedstawicielem 3M, aby uzyskać więcej informacji.