Użytkowanie i pielęgnacja ochronników słuchu 3M

Użytkowanie i pielęgnacja ochronników słuchu

 • Pomóż swoim pracownikom w pełni wykorzystać posiadane przez nich urządzenia do ochrony słuchu (HPD), sprawdzając, czy zapewniona redukcja szumów jest odpowiednia oraz czy HPD są właściwie używane, konserwowane i wymieniane.

Określanie adekwatności ochronników słuchu

 • Wartość tłumienia (SNR, HML i pasma oktawowego) pokazana na opakowaniu ochronnika słuchu wskazuje, ile redukcji hałasu zmierzono na grupie dobrze wyszkolonych użytkowników stosujących ochronę słuchu, którzy w teście laboratoryjnym prawidłowo nosili ochronniki słuchu zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną normą europejską.

  Etykieta NRR  

  Ponieważ nauka o ochronie słuchu czyni stałe postępy, powszechnie uznaje się, że najlepszym sposobem zapewnienia odpowiedniej ochrony słuchu dla konkretnego pracownika jest przeprowadzenie testu dopasowania w celu potwierdzenia, że osiągnięto oczekiwany poziom tłumienia (tj. wybrano odpowiedni typ ochronnika i jest on używany prawidłowo). 3M zdecydowanie zaleca testowanie dopasowania ochronników słuchu. W Europie korzyści z testowania dopasowania ochronników słuchu opisano w europejskim dokumencie wytycznych EN 458:2016 jako sposób na polepszenie działania ochronników słuchu w terenie. W dokumencie wyjaśniono również, w jaki sposób oszacować poziom dźwięku pod ochronnikami słuchu za pomocą metody SNR (uproszczonej redukcji hałasu), HML (tłumienie hałasu wysoko-, średnio- i niskoczęstotliwościowego) oraz pasma oktawowego.
   

  Pomiary wymagane do zastosowania trzech metod szacowania poziomu dźwięku to:


  • Poziom ciśnienia akustycznego ważony krzywą C — dB (C) — dla metody SNR
  • Poziom ciśnienia akustycznego ważony krzywymi A i C dla metody HML
  • Poziom ciśnienia akustycznego w paśmie oktawowym przy różnych częstotliwościach testowych dla metody pasma oktawowego

Przykłady użycia metody SNR

Aby zastosować metodę uproszczonej redukcji hałasu do oszacowania wartości skutecznej poziomu dźwięku przy uchu, odejmuje się po prostu wartość SNR od ogólnego poziomu ciśnienia akustycznego ważonego krzywą C.

Na przykład jeśli zmierzony poziom ciśnienia akustycznego w skali C wynosi 100 dB, a wartość uproszczonej redukcji hałasu wybranego ochronnika słuchu wynosi 25 dB, obliczony poziom ciśnienia akustycznego ważony krzywą A w uchu przy założonym ochronniku słuchu wynosi 75 dB.

Zmierzony poziom dźwięku dB(c) - wartość SNR systemu 3M™ E-A-R™ Classic = narażenie po ochronie (wewnątrz ucha, za ochronnikiem słuchu)

= 95dB                                      - 28dB                                                       = 67dB (A)

 • Obniżanie wartości

  Praktyka stosowania nominalnego współczynnika korekcji (obniżania wartości) do danych wygenerowanych w laboratorium ma na celu uwzględnienie różnicy między deklarowanym tłumieniem podanym na opakowaniu produktu a faktycznym tłumieniem uzyskiwanym przez pracowników. W Unii Europejskiej każde państwo członkowskie przyjęło inne podejście do obniżania wartości. Może ono zależeć nie tylko od kraju, ale również od rodzaju produktu. Na przykład w Wielkiej Brytanii występuje obniżenie o 4 dB w całym zakresie tłumienia dla wszystkich typów urządzeń do ochrony słuchu, podczas gdy w Niemczech redukcja waha się między 3 dB (dla niestandardowych formowanych wkładek do uszu) a 9 dB (dla bardziej konwencjonalnych wkładek przeciwhałasowych).

  Metoda obniżania wartości ma pomóc w ocenie realistycznego tłumienia uzyskiwanego przez użytkownika, jednak istnieje także inne, równie wiarygodne podejście, w postaci testów dopasowania, które mierzą rzeczywiste tłumienie uzyskiwane przez osobę noszącą.

 • Podwójna ochrona

  Jeżeli narażenie operatora na hałas przekracza 105 dB(A), w tym szczególnie w przypadku dużego udziału dźwięków o niskiej częstotliwości, np. obok sprężarki, w pomieszczeniu generatora itp., może być wymagana podwójna ochrona.

  Zgodnie z ogólną zasadą noszenie nauszników wraz z wkładkami przeciwhałasowymi zapewnia o około 6 dB więcej redukcji hałasu, niż każde urządzenie osobno. Uzyskana dodatkowa ochrona zależy od częstotliwości dźwięku. Aby oszacować łączne tłumienie, po prostu dodaj 6 dB do wyższej z wartości — tłumienia przez nauszniki lub przez wkładki przeciwhałasowe.

  Na przykład wartość SNR systemu 3M PELTOR X4A wynosi 33 dB, a 3M EAR Classic wynosi 28 dB. Łączna ochrona generowana przez oba urządzenia założone razem wyniesie 39 dB.


Użytkowanie i pielęgnacja ochronników słuchu

Zawsze stosuj się do instrukcji użytkowania dołączonych do ochronników słuchu dotyczących dopasowywania, czyszczenia, przechowywania i wymiany tych urządzeń HPD. Zasadniczo ochronniki słuchu należy wymienić, gdy są uszkodzone lub już nie zapewniają skutecznego uszczelnienia blokującego hałas.

 • Wkładki przeciwhałasowe jednokrotnego użytku 3M
  Wkładki przeciwhałasowe jednokrotnego użytku

  Użycie: kilkukrotne
  Pielęgnacja: Nie nadają się do prania. Wymień, gdy są brudne, uszkodzone lub nie odzyskują pierwotnego kształtu po zwinięciu.

 • Wkładki przeciwhałasowe 3M Push-to-Fit
  Piankowe wkładki przeciwhałasowe do uszu dopasowujące się po wciśnięciu

  Użycie: kilkukrotne
  Pielęgnacja: Nie nadają się do prania. Wymień, gdy są brudne, końcówki odłączają się od trzpienia albo końcówki nie są już miękkie i giętkie.

 • Wkładki przeciwhałasowe 3M wielokrotnego użytku
  Wkładki przeciwhałasowe wielokrotnego użytku

  Użycie: wielokrotne
  Pielęgnacja: Można prać. Wymień, gdy kołnierze są uszkodzone, podarte lub przestały być miękkie i giętkie.

 • Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™
  Nauszniki

  Użycie: wielokrotne
  Pielęgnacja: Opaskę i zewnętrzną część miseczek można prać. Nie można prac wkładek piankowych wewnątrz. Wymień opaski, gdy: są uszkodzone lub nie zapewniają już wystarczającego naprężenia, aby trzymać miseczki ciasno na uszach. Wymień poduszki i wkładki z pianki: co sześć miesięcy lub wcześniej, jeśli są uszkodzone lub przestały być miękkie i giętkie.

 • Wkładki przeciwhałasowe 3M na pałąku
  Wkładki przeciwhałasowe na pałąku

  Użycie: wielokrotne
  Pielęgnacja: Pałąki i końcówki wielokrotnego użytku można prać, końcówek piankowych nie. Wymień pałąki, gdy są uszkodzone lub nie zapewniają już wystarczającego naprężenia, aby mocno trzymać końcówki w uszach lub na uszach. Wymień końcówki, gdy są uszkodzone lub przestały być miękkie i giętkie

 • WAŻNA UWAGA: Ta informacja jest oparta na wybranych aktualnych krajowych wymaganiach. Inne wymagania krajowe lub lokalne mogą się różnić. Zawsze sprawdzaj instrukcje dla użytkownika i postępuj zgodnie z krajowymi przepisami. Ta strona internetowa zawiera przegląd ogólnych informacji, więc nie należy opierać się wyłącznie na niej podczas podejmowania konkretnych decyzji. Przeczytanie tych informacji nie gwarantuje uzyskania biegłości w zakresie BHP. Informacje są aktualne na dzień publikacji, natomiast w przyszłości wymagania mogą ulec zmianie. Nie powinno się automatycznie bazować na tych informacjach, ponieważ treściom tutaj zawartym często towarzyszą dodatkowe i/lub doprecyzowane informacje. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji krajowych.

  Skontaktuj się z najbliższym biurem lub przedstawicielem 3M, aby uzyskać więcej informacji.