1. Polska
 2. Informacje prawne

3M Polska

Informacje prawne

 

 

 • Przed rozpoczęciem korzystania z witryny sieci Web proszę dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Dostęp oraz korzystanie przez użytkownika z witryny sieci Web oraz materiałów w niej umieszczonych uwarunkowane są zaakceptowaniem i przestrzeganiem w pełni niniejszych warunków. Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, powinien natychmiast opuścić witrynę sieci Web oraz zaprzestać wszelkiego dalszego korzystania z jakichkolwiek materiałów uzyskanych za jej pośrednictwem.

 • Prawa autorskie i zasady korzystania z treści

  Prawa autorskie i inne prawa do materiałów dostępnych w niniejszej witrynie sieci Web stanowią własność 3M i/lub spółek zależnych z całego świata. Użytkownik jest uprawniony do przeglądania, pobierania i powielania materiałów dostępnych za pośrednictwem niniejszej witryny sieci Web jedynie dla własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że:

  1) zachowa wszelkie informacje zawarte w oryginalnych materiałach

  2) korzysta z obrazów wraz z dołączonymi do nich opisami 

  3) umieści następujące informacje dotyczące praw autorskich:

  © 3M. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Żadna inna publikacja ani komercyjne wykorzystanie materiałów dostępnych w niniejszej witrynie sieci Web nie jest dozwolona bez wyraźnej pisemnej zgody 3M.
  Użytkownik nie może udostępniać żadnej części niniejszej witryny sieci Web jako elementu innej witryny sieci Web w ramce otwieranej za pośrednictwem hiperłącza internetowego ani w żaden inny sposób. Niniejsza witryna sieci Web oraz jej treść nie mogą być wykorzystywane do stworzenia jakiegokolwiek rodzaju bazy danych ani też nie mogą być przechowywane (w całości lub w części) w bazach danych w celu dostępu przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią ani w celu dystrybucji jakichkolwiek baz danych zawierających całość lub część witryny sieci Web bądź jej zawartości.

 • Inne warunki i informacje

  Dodatkowe warunki i postanowienia obowiązują w przypadku realizowanych transakcji gospodarczych bądź wszelkich akcji promocyjnych prowadzonych przez 3M za pośrednictwem niniejszej witryny sieci Web. Dodatkowe warunki regulują kwestie oferowania za pośrednictwem niniejszej witryny sieci Web elektronicznych biuletynów informacyjnych, strefy czatów i/lub innych form przesyłania wiadomości bądź komunikacji. Żadne z postanowień niniejszej strony zawierającej informacje prawne nie ma na celu modyfikacji ani zmiany jakichkolwiek umów obowiązujących aktualnie między użytkownikiem a 3M.

  Pomimo, że niniejsze warunki w zamierzeniu mają obowiązywać zasadniczo wobec wszelkich treści dostępnych pod adresem 3m.com, niniejsza witryna sieci Web może zawierać także inne zastrzeżenia prawne oraz warunki użytkowania, których należy przestrzegać i respektować, ponieważ obowiązują one w zakresie części niniejszej witryny sieci Web, dla których są w sposób wyraźny przeznaczone. Niektóre elementy niniejszej witryny sieci Web przeznaczone są dla użytkowników z konkretnych krajów, jak wskazują szczegółowe odniesienia lokalne zawarte w nagłówku stron witryny (na przykład, "3M United States," "3M United Kingdom " lub "3M Australia"). Warunki użytkowania lokalnych stron witryny sieci Web mogą się różnić a zapoznać się z nimi można w witrynie sieci Web 3M w wersji lokalnej przeznaczonej dla konkretnego kraju. 3M może wycofać lub zmodyfikować wszelkie prawa wskazane na niniejszej stronie zawierającej informacje prawne w dowolnym czasie poprzez aktualizację niniejszej strony. 

 • Inne prawa własności intelektualnej

  Proszę zauważyć, że wszelkie produkty, procesy lub technologie omówione w materiałach dostępnych za pośrednictwem niniejszej strony sieci Web mogą być przedmiotem innych praw własności intelektualnej zastrzeżonych przez 3M i niepodlegają licencjonowaniu na podstawie niniejszych informacji. 3M, logo 3M, Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard oraz Thinsulate, a także większość innych nazw marek wyszczególnionych w niniejszej witrynie sieci Web stanowi międzynarodowe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe 3M. Znaki towarowe innych podmiotów podlegają w miarę możliwości stosownemu oznaczeniu a 3M niniejszym potwierdza ich prawa.

   

 • Użytkownicy rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki

  Wykorzystywanie, powielanie albo ujawnienie przez Użytkowników z instytucji rządowych USA podlega ograniczeniom DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) oraz FAR 52.227-19, a także wszelkim kolejnym regulacjom, które mogą mieć zastosowanie.

 • Wyłączenia odpowiedzialności

  INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE SIECI WEB PRZEKAZUJE SIĘ UŻYTKOWNIKOWI DLA WŁASNYCH WEWNĘTRZNYCH CELÓW UŻYTKOWNIKA, BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI INFORMACJI ANI INNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI JAKOŚCI, ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW. W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH 3M NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKIEGOKOLWIEK PODMIOTU ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, POŚREDNIE BĄDŹ BEZPOŚREDNIE SZKODY W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY SIECI WEB LUB POLEGANIEM NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH LUB MATERIAŁACH UDOSTĘPNIONYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM LUB ZA POŚREDNICTWEM WSZELKICH INNYCH WITRYN SIECI WEB, DO KTÓRYCH HIPERŁĄCZE ZAWIERA NINIEJSZA WITRYNA SIECI WEB, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BĄDŹ UTRATY DANYCH, NAWET JEŻELI 3M ZOSTAŁA W SPOSÓB WYRAŹNY POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ, DLATEGO POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ W PRZYPADKU CZĘŚCI UŻYTKOWNIKÓW.

  Materiały w niniejszej witrynie sieci Web mogą zawierać błędy techniczne, a informacje mogą ulec zmianie, aktualizacji i usunięciu bez powiadomienia. 3M może w dowolnym czasie wprowadzać usprawnienia i/lub zmiany w produktach i/lub programach opisanych w niniejszych materiałach. 3M nie gwarantuje, że niniejsza witryna sieci Web będzie funkcjonować w sposób nieprzerwany bądź wolny od błędów ani że wady będą usuwane. 3M nie gwarantuje, że niniejsza witryna sieci Web jest zgodna ze sprzętem komputerowym użytkownika oraz że niniejsza witryna sieci Web lub serwer, na którym jest zapisana, są wolne od błędów bądź wirusów, robaków lub "koni trojańskich" a ponadto 3M nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie użytkownik może ponieść w związku z wystąpieniem takich niebezpiecznych elementów.

  Ponadto, 3M nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do wszelkich innych witryn sieci Web, do których użytkownik może zdecydować się uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej witryny sieci Web. Łącza umieszczone przez 3M i kierujące do innych witryn sieci Web opublikowano wyłącznie dla wygody użytkownika i nie należy uznawać, że 3M zatwierdza powyższe witryny sieci Web lub wszelką treść w nich zawartą. 

 • Przekazywanie informacji firmie 3M

   Informacje ogólne w tym zakresie można znaleźć w dokumencie zatytułowanym Polityka prywatności. 3M nie chce odbierać żadnych informacji poufnych ani zastrzeżonych od użytkownika za pośrednictwem niniejszej witryny sieci Web, chyba że użytkownik zawarł z 3M pisemną umowę dotyczącą wymiany powyższych informacji. Wszelkie informacje otrzymane przez 3M za pośrednictwem niniejszej witryny sieci Web, inne niż dane umożliwiające osobistą identyfikacją stanowiące przedmiot uregulowań w dokumencie zatytułowanym Polityka prywatności 3M, uznaje za NIEPOUFNE. PRZEKAZUJĄC 3M INFORMACJE ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY SIECI WEB LUB W INNY SPOSÓB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ BEZ PISEMNEJ UMOWY ZAWARTEJ Z 3M DOTYCZĄCEJ PRZEDKŁADANIA INFORMACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE 3M MOŻE KORZYSTAĆ Z TAKICH INFORMACJI DLA WSZELKICH CELÓW DOWOLNEJ NATURY BEZ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TEGO TYTUŁU WOBEC UŻYTKOWNIKA. Jeżeli użytkownik chciałby uzyskać informacje, jak przekazywać ewentualne pomysły do 3M, proszę kliknąć "Kontakt" i zwrócić się o kopię broszury „O nowych pomysłach".