Informacje z ankiety

W 2021 r....

 • Nauczyciel i uczeń pracujący nad projektem z zakresu nauk ścisłych
  86%

  Zgadzam się, że nauka daje nadzieję na przyszłość

 • Dwóch współpracujących kolegów
  87%

  Zgadzam się, że nauka sprawi, że rok 2021 będzie lepszy niż 2020

 • Mężczyzna latający dronem o zachodzie słońca
  62%

  Zgadzam się, że nauka sprawi, że życie będzie lepsze w ciągu najbliższych pięciu lat


Korelacja między nadzieją a nauką nie ogranicza się do naszego pragnienia przywrócenia bliskiej więzi międzyludzkiej, takiej jak podróżowanie i spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną. Nadzieje związane z nauką wykraczają poza obszar związany z naszym zdrowiem.

 • Kobieta naukowiec

  W świetle pandemii…

  67%            Jesteśmy bardziej świadomi ekologicznie

  90%           Naukowcy mają kluczowe znaczenie dla jakości naszego życia w przyszłości

  50%           Naukowcy i pracownicy medyczni inspirują nowe pokolenie do kontynuowania w przyszłości kariery opartej na STEM

71% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że nauka łączy ludzi o różnych poglądach

 • Mężczyzna naukowiec oglądający probówkę w laboratorium

  Zaufanie do nauki osiąga najwyższy poziom w ciągu czterech lat.

  Pod wieloma względami nadzieja może być wynikiem zaufania, jakim obdarzyliśmy naukę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zaufanie do nauki po roku pandemii pozostaje na wysokim poziomie [89%].

  Jednocześnie sceptycyzm jest najniższy [20%], jaki odnotowano od czasu, gdy zaczęliśmy prowadzić badanie State of Science
  w 2018 r. Warto zauważyć, że spadł on dwukrotnie w ciągu ostatniego roku.

 • Uprzedzenia do nauki schodzą na drugi plan.

  W miarę wzrostu zaufania wydaje się, że coraz bardziej przedkładamy naukę nad nasze osobiste przekonania i uprzedzenia, o czym świadczy 4-procentowy spadek liczby osób, które wierzą tylko w naukę zgodną z ich osobistymi przekonaniami, w porównaniu z badaniem z 2020 roku, wykonanym przed pandemią (Pre-Pandemic Survey).

Zaufanie do nauki znacznie wzrosło w Polsce pod wpływem pandemii
 • Nie tylko staliśmy się bardziej uważni na wpływ nauki na świat, ale działamy także na jej rzecz.

  74%            Broni nauki, gdy ktoś ją kwestionuje. 

  84%           Niedocenianie nauki pociąga za sobą negatywne konsekwencje dla społeczeństwa

 • Zwiększone zaufanie do nauki mogło wpłynąć na nasze zachowanie pandemiczne.

  W dużej mierze wierzymy w przestrzeganie zaleceń naukowych, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19 – a znaczna większość z nas zawsze podejmuje te zalecane działania, aby pozostać bezpiecznym podczas pandemii:

  81%             Nosi maseczkę w miejscach publicznych

  78%            Często myje ręce

  69%           Unika dużych zgromadzeń

 • Ale czy nasze nowo odkryte zaufanie do nauki przetrwa?

  Rok po wybuchu pandemii to zbyt wcześnie, aby przewidzieć, czy nasze odnowione zainteresowanie nauką osłabnie, gdy wyjdziemy z tego kryzysu. Nadzieje dają postawy społeczne:

  43%           Wierzy, że wzrost uznania dla nauki będzie kontynuowany po pandemii


 • Dzieci w szkole podstawowej z nauczycielem

  Pandemia ożywiła zainteresowanie naukami ścisłymi, przyrodniczymi i inżynieryjnymi (tzw. STEM).

  88%           Zgadza się, że świat potrzebuje więcej osób podejmujących karierę w STEM

  57%           Było bardziej zainspirowanych do kontynuowania kariery w STEM z powodu pandemii

 • Różnorodność w STEM: Duży problem. Duży priorytet.

  Pandemia w połączeniu z problemami społecznymi spowodowały, że skupiono się na nierównościach wśród niedostatecznie reprezentowanych mniejszości.

89% badanych potwierdza, że ważne jest zwiększenie różnorodności i włączenia w STEM
 • 70%           Wierzy, że niedostatecznie reprezentowane mniejszości często nie mają równego dostępu do edukacji STEM

  84%           Wierzy, że musimy zrobić więcej, aby zachęcić dziewczęta w edukacji STEM

 • Dzięki większej różnorodności w STEM nauka mogłaby osiągnąć bardziej skuteczną globalną współpracę między naukowcami, więcej innowacyjnych pomysłów oraz nowe i ulepszone podejścia do istniejących technik badawczych.

  Wraz z Perspektywy Women in Tech oraz wieloma instytucjami skupiającymi swoje wysiłki na większej różnorodności, równości i włączaniu w STEM jesteśmy dumni z kierunku, jaki obiera świat w dążeniu do większej równości.

  83%           Zgadza się, że korporacje powinny odgrywać kluczową rolę w zwiększaniu różnorodności w dziedzinach STEM. Osoby, które wierzą, że korporacje powinny być zaangażowane we wspieranie edukacji STEM, uważają, że najważniejsze działania, jakie powinny podjąć korporacje, to m.in. tworzenie materiałów, dzięki którym dzieci mogą zaangażować się w naukę (US, ENG), udzielanie grantów/stypendiów studentom z niedostatecznie reprezentowanych grup, organizowanie staży, obozów letnich i warsztatów pomagających studentom w rozwoju w STEM.


 • Ekolożka zbierająca odpady z tworzyw sztucznych z brzegu morza

  Pandemia otworzyła nam oczy na kwestie zrównoważonego rozwoju – pilnie potrzebne są rozwiązania dotyczące zmian klimatycznych.

  Bardziej niż rok temu niepokoi nas zanieczyszczenie oceanów plastikiem, zmiana klimatu, nasilające się klęski żywiołowe oraz jakość powietrza.

  89%            Zgadza się, że powinniśmy podążać za nauką, aby świat był bardziej zrównoważony

  Zrównoważony rozwój może zyskać na znaczeniu w przyszłości, ponieważ młodsze pokolenia stanowią większy odsetek dorosłej populacji: zmiany klimatyczne stały się bardziej niepokojące dla młodszych pokoleń w ciągu ostatniego roku [pok. Z 72% vs pok. wyżu 68%]; a pandemia uczyniła ich bardziej świadomymi ekologicznie niż ich starsi odpowiednicy [pok. Z 80% vs. pok. wyżu 73%].

Podczas gdy pandemia plasuje się na szczycie listy problemów ludzi do rozwiązania przez naukę, reszta problemów dotyczy środowiska.
3 najważniejsze kwestie środowiskowe: zanieczyszczenie powietrza i oceanów, klęski żywiołowe
 • Współpraca między sektorami

  Współpraca naukowa ma kluczowe znaczenie, a w świetle pandemii świat chce więcej inwestycji w naukę. Priorytetem jest współpraca transgraniczna i sektora publicznego z prywatnym.

  Nasza ekspozycja na kraje dzielące się wiedzą naukową i zasobami podczas pandemii mogła zwiększyć świadomość i znaczenie współpracy międzynarodowej. Dotyczy to również sektora prywatnego i publicznego, przy czym większość uważa, że w celu rozwoju nauki należy zacieśnić współpracę między sektorami publicznym/prywatnym [92%]. Możemy również wywnioskować, że opinia publiczna dostrzega korelację między wpływem nauki a finansowaniem nauki i polityką.


 • 91%      
  Uważa, że kraje powinny współpracować, aby tworzyć rozwiązania oparte na nauce, ponieważ świat stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak pandemia i zmiany klimatyczne

   91%          Wierzy, że w świetle pandemii nauka potrzebuje więcej środków/wsparcia finansowego

 • Kobieta studiuje wykres

  Oczekuje się, że korporacje będą pomagać, a biorąc pod uwagę wydarzenia w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, zdaniem ludzi 3 najważniejsze priorytety dla korporacji to:


  1. Przygotowanie do przyszłych pandemii
  2. Inwestycje w innowacje łagodzące skutki zmian klimatycznych
  3. Współpraca z rządami w celu obrony przepisów/polityk, które rozwiązują globalne wyzwania*

  *nie pytano w ZEA

 • Inżynier pracujący w terenie w pobliżu farmy wiatrowej

  W celu zbudowania bardziej zrównoważonej przyszłości konkretne działania, które firmy powinny podjąć, to:


  1. Zmniejszenie ilości plastiku używanego w produktach
  2. Użycie materiałów pochodzących z recyklingu i ze źródeł odnawialnych w opracowywanych produktach
  3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do zasilania swoich obiektów
 • kobieta patrząca na komputer

  Wyświetl i filtruj wszystkie dane z ankiety z 2021 r.

  Zobacz, jak Twoje poglądy na temat kluczowych poglądów naukowych i postaw wobec nauki różnią się od innych.

  Przeglądaj dane