1. 3MAcademy
 2. Channel Login
 3. Channel Registration
 • Z chwilą uzyskania dostępu do tej usługi i rozpoczęcia korzystania z niej, Twoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwa użytkownika, hasło, nazwa pracodawcy, adres e-mail, podany przez Ciebie adres, wszelkie zdjęcia, które dodałeś/aś do swojego profilu, kraj, preferencje językowe, preferencje marketingowe, wybrane przez Ciebie, dla potrzeb zachowania bezpieczeństwa pytania (i odpowiedzi) weryfikacyjne, wskazane przez Ciebie obszary zainteresowań, stanowisko lub pełniona funkcja, kursy i informacje o ukończeniu (jeśli dotyczy), w których uczestniczyłeś/aś („Dane Osobowe”) będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności dostępną pod linkiem: https://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/firma-pl/polityka-prywatnosci-pl/#Dodatkowe (polska wersja językowa dostępna w okienku wyboru) w następujących celach:


  • zarządzania korzystaniem z Akademii Dystrybutora 3M,
  • zarządzania, analizowania korzystania i ulepszania treści Akademii Dystrybutora 3M,
  • jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, biuletynów, reklam, ankiet i informacji o promocjach i ofertach – w celu wysyłania naszych wiadomości, powiadamiania Cię o kursach, które mogą Cię zainteresować oraz wysyłania przypomnień o kursach, których ukończenie przez Ciebie może być wymagane,
  • przekazania Twojemu pracodawcy informacji o uczestniczeniu i ukończeniu przez Ciebie kursu

  3M Company z siedzibą w St. Paul, Minnesota, USA oraz 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, przy Al. Katowickiej 117 lub, w przypadku kraju zamieszkania innego niż Polska, innypodmiot 3M właściwy dla Państwa kraju zamieszkania (listę można znaleźć pod adresem https://www.3m.com/3M/en_US/select-location/) są administratorami Twoich Danych Osobowych („3M”).

  Komu mogą zostać ujawnione Twoje Dane Osobowe:

  • Thought Industries, Inc., dostawca usług z siedzibą w Bostonie, Massachusetts, USA (www.thoughtindustries.com), który współpracuje z 3M, w celu prowadzenia Akademii Dystrybutora 3M. Twoje dane osobowe będą przekazywane, przechowywane i/lub przetwarzane w USA, które mogą mieć inne zasady ochrony danych niż w Twoim kraju. W takich przypadkach 3M stosuje zabezpieczenia umowne dotyczące międzynarodowego przekazywania danych.
  • innym spółkom z Grupy 3M.
  • osobom trzecim zaangażowanym przez 3M do obsługi tej usługi, w tym: (i)Thought Industries, Inc., oraz (ii) w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej od 3M w ramach Twojego Profilu Użytkownika - zewnętrznym partnerom świadczącym usługi marketingowe dla m 3M. Strony trzecie, o których mowa w zdaniu poprzednim są zobowiązane do zachowania w poufności Twoich Danych Osobowych i wykorzystywania ich tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia odpowiedniej usługi.
  • Twojemu pracodawcy, w celu potwierdzenia ukończenia kursu na podstawie jego udokumentowanej prośby, jeśli zezwalają na to lokalne przepisy i jeśli kurs, odbywany przez Ciebie w Akademii Dystrybutora 3M został zarezerwowany lub zamówiony przez Twojego pracodawcę.

  Twoje prawa

  W zależności od jurysdykcji i okoliczności, mogą przysługiwać Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji, w tym o tym, jak możesz skorzystać ze swoich praw: https://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/firma-pl/polityka-prywatnosci-pl/#Dodatkowe (polska wersja językowa dostępna w okienku wyboru).

  Jak długo przechowywane są Twoje Dane?

  Twoje Dane Osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w związku z korzystaniem przez Ciebie z Akademii Dystrybutora 3M.

 • Przed zarejestrowaniem się i zalogowaniem należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Dostęp do zabezpieczonych zasobów 3M dostępnych za pośrednictwem niniejszej witryny (dalej zwanej „Akademią 3M”) i korzystanie z nich jest uzależnione od zaakceptowania i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

  Jeśli Usługobiorca nie akceptuje niniejszych warunków, prosimy o nie rejestrowanie się/nie logowanie ani też nie przesyłanie żadnych informacji za pośrednictwem Akademii 3M.

  O ile w niniejszym Regulaminie, z kontekstu nie wynika inaczej, zwrot „3M” oznacza spółkę 3M Company z siedzibą w St. Paul, Minessota, USA i jej podmioty powiązane na całym świecie.

  I. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Za pośrednictwem Akademii 3M, 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000014836, o kapitale zakładowym w wysokości 41,634,480.00 zł i nr NIP 527-02- 04-212 („3MPL”) świadczyć będzie następujące usługi:

  • a) dostęp do treści w postaci szkoleń i materiałów informacyjnych dotyczących produktów 3M, w szczególności informacji o poszczególnych produktach 3M, reklam produktów 3M i materiałów szkoleniowych;
  • b) możliwość uczestniczenia w szkoleniach prowadzonych za pośrednictwem Akademii 3M,
  • c) możliwość zakładania przez Usługobiorcę Konta na Akademii 3M (w rozumieniu pkt. IV poniżej)

  2. W celu skorzystania z usług dostępnych poprzez Akademię 3M konieczne jest:

  • a) Skierowanie Usługobiorcy na szkolenie dotyczące produktów 3M po uprzednim zaakceptowaniu tego faktu przez 3M,
  • b) założenie przez Usługobiorcę Konta na Akademii 3M.

  3. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę rozumie sie osobę fizyczną, lub osobę prawną (będącą klientem - bezpośrednim lub pośrednim 3M), która posiada konto na Akademii 3M, założone zgodnie z niniejszym Regulaminem, i która korzysta z Akademii 3M.

  II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY KORZYSTANIA Z AKADEMII 3M

  1. Prawidłowe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Akademii 3M wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do urządzenia (np. komputera lub urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i przeglądarki umożliwiajacej wyświetlanie treści Akademii 3M.

  2. 3M zastrzega możliwość czasowej niedostępności Akademii 3M lub jego części z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian w Akademii 3M. 3M dołoży starań, aby niedostępność Akademii 3M była możliwie najmniej uciążliwa dla Usługobiorców.

  3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Akademii 3M zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu Akademii 3M.

  4. W związku z korzystaniem z Akademii 3M zabronione jest zamieszczanie (w tym za pośrednictwem grafiki lub nazwy identyfikującej Usługobiorcę) w szczególności:

  • a) reklam lub innych komunikatów handlowych (bez porozumienia z 3M)
  • b) treści naruszających przepisy prawa, w tym w szczególności naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i pokrewne oraz inne prawa na dobrach niematerialnych
  • c) wulgaryzmów
  • d) treści o charakterze pornograficznym, erotycznym, obscenicznym (w tym odesłania do takich materiałów)
  • e) treści niezgodnych z zasadami etykiety (np. wielokrotne zamieszczanie tej samej lub zbliżonej wiadomości, nadużywanie wielkich liter, emotikona)
  • f) treści naruszających dobre imię 3M

  5. W razie ustalenia przez 3M lub powzięcia przez 3M informacji o umieszczeniu przez Usługobiorcę treści niezgodnych z postanowieniami ust. 4 powyżej, 3M niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych treści, a także, w takim przypadku 3M ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Usługobiorcy, który zamieścił takie treści.

  III. KONTO NA AKADEMII 3M

  1. Aby skorzystać z usług oferowanych przez Akademię 3M, Usługobiorcy, którzy zostaną skierowani do uczestnictwa w szkoleniach w ramach Akademii 3M przez swoich pracodawców lub zainteresowani dostępem do treści Akademii 3M zakładają konto na Akademii 3M („Konto”).

  2. W celu utworzenia Konta na Akademii 3M konieczne jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza, dostępnego po kliknięciu Zarejestruj na stronie logowania.

  3. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego uzupełnionego o dane wskazane w formularzu, Usługobiorca otrzymuje link aktywacyjny. Z zastrzeżeniem postanowień art. V pkt 2, zdanie trzecie, Konto zostaje utworzone z chwilą zaakceptowania przez Usługobiorcę linku aktywacyjnego.

  4. Jeden adres e-mail może być przypisany wyłącznie do jednego Konta na Akademii 3M.

  5. 3M stosuje rozwiązanie, które umożliwia Usługobiorcom korzystanie z poszczególnych Usług z wykorzystaniem Konta, bez konieczności odrębnego logowania się w czasie bieżącej sesji przeglądarki internetowej.

  6. Usługobiorca powinien wylogować się po każdym zakończeniu korzystania z Konta.

  7. 3M rekomenduje, aby Usługobiorca utrzymywał na swoim komputerze lub innym urządzeniu odpowiednie oprogramowanie w postaci firewall i programów antywirusowych oraz aby chronił login, hasło, komputer osobisty, telefon komórkowy (lub inne urządzenie), kartę SIM/USIM przed dostępem osób nieupoważnionych.

  IV. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest pomiędzy 3MPL a Usługobiorcą każdorazowo z chwilą wejścia przez Usługobiorcę na Akademię 3M i ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Akademii 3M przez Usługobiorcę. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Usługobiorcy i 3MPL.

  2. 3M może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z Usługobiorcą poprzez usunięcie Konta na Akademii 3M w trybie natychmiastowym w przypadku, w którym Usługobiorca korzysta z Akademii 3M w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

  3. Po usunięciu Konta na Akademii 3M, 3M przechowuje adres e-mail Usługobiorcy przez okres przedawnienia roszczeń w celu potwierdzenia faktu istnienia oraz usunięcia Konta na Akademii 3M. Ponowna aktywacja Konta na Akademii 3M możliwa jest poprzez przywrócenie odpowiednich ustawień w systemie, Usługobiorca otrzyma powiadomienie o ponownej aktywacji Konta na podany podczas pierwszej rejestracji adres e-mail.

  V. PRYWATNOŚĆ

  1. Wykorzystywanie danych osobowych Usługobiorcy. Dane osobowe Usługobiorcy wymagane do rejestracji w 3M będą traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu udostępniania i zarządzania Kontem i dostępem do żądanych informacji. O ile prawo nie stanowi inaczej, 3M nie ujawni danych osobowych Usługobiorcy stronom trzecim bez zgody Usługobiorcy, chyba że jest to dostawca 3M obsługujący systemy i usługi 3M. 3M nie sprzeda danych osobowych Usługobiorcy w celu wykorzystania ich przez żaden inny podmiot bez zgody Usługobiorcy.

  2. Przesyłanie danych osobowych do 3M. Dane osobowe są przechowywane przez 3M w Stanach Zjednoczonych. Dane profilowe Usługobiorcy zostaną zachowane na czas korzystania z Akademii 3M (zabezpieczonych zasobów 3M). Jeśli Usługobiorca nie aktywuje Pan/Pani swojego konta w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni, informacje ostaną usunięte z profilu Usługobiorcy. Konto Usługobiorcy zostanie zdezaktywowane, jeśli Usługobiorca nie będzie korzystać z Akademii 3M (zabezpieczonego zasobu 3M) przez trzynaście (13) kolejnych miesięcy. Konto Usługobiorcy zostanie wykasowane, jeśli Usługobiorca nie będzie korzystać z Akademii 3M (zabezpieczonego zasobu 3M) przez szesnaście (16) kolejnych miesięcy.

  3. Usługobiorca może zmieniać lub usuwać informacje w swoim profilu w dowolnym momencie po zalogowaniu się, klikając łącze „Profil” obok swojego imienia i nazwiska na górze strony.

  4. Dane rejestracyjne Usługobiorcy. Korzystanie z Akademii 3M jest ograniczone do klientów 3M i innych zainteresowanych odwiedzających. Swoją nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do tej strony należy traktować jako poufne.

  VI. ZMIANY W REGULAMINIE

  3M zastrzega sobie prawo do aktualizowania i zmieniania niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie przez opublikowanie zmienionej wersji na niniejszej stronie. Jeśli firma 3M zmieni niniejszy Regulamin zmiana ta będzie miała zastosowanie tylko do informacji przesłanych po opublikowaniu zmienionego Regulaminu.

  VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Usługobiorca może złożyć reklamację związaną z korzystaniem z Akademii 3M pocztą elektroniczną na adres: channelacademysupport@mmm.com

  2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty wniesienia (decyduje data doręczenia reklamacji do 3M). O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

  □ Akceptuję Regulamin Akademii 3M
  (Regulamin 3M musi zostać przejrzany w całości przed kontynuowaniem)